O oświadczeniu na potwierdzenie oświadczenia

W postępowaniach wszczynanych przed wejściem w życie ubiegłorocznej wielkiej nowelizacji sprawa badania przesłanek wykluczenia była dość prosta. Wykonawca składał z wnioskiem lub ofertą oświadczenie o tym, że wykluczeniu nie podlega, a oprócz tego – razem z tym oświadczeniem – konkretne dokumenty potwierdzające, że to oświadczenie jest prawdziwe. Oczywiście zamawiający w postępowaniach poniżej progów unijnych mógł zrezygnować z żądania wszystkich lub niektórych z tych dokumentów. A pewna sfera przesłanek wykluczenia nie była w ogóle nimi objęta (np. kwestia płatności podatków i opłat lokalnych, choć kiedyś, w odległej przeszłości, i takie pomysły się pojawiały).

Obecna dwuetapowość weryfikacji braku przesłanek wykluczenia zaowocowała kilkoma rozwiązaniami, których wcześniej nie mieliśmy. We wniosku/ofercie nie mamy dokumentów, jest tylko oświadczenie, że przesłanki wykluczenia nie występują – albo bardzo szczegółowy JEDZ w postępowaniach powyżej progu unijnego, albo oświadczenie według własnego wzoru zamawiającego w postępowaniach o mniejszej wartości (zwykle – bardzo proste). Dokumenty pojawiają się na drugim etapie, na żądanie zamawiającego. I właśnie – oprócz dokumentów pojawiły się nam oświadczenia własne wykonawcy.

Katalog tych dokumentów i oświadczeń zawiera § 5 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (…). Z 10 punkcików aż 6 to oświadczenia własne wykonawcy w temacie rozmaitych przesłanek wykluczenia – na boku pozostawmy oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej, które stanowi wypadek dość szczególny, ale pozostałych pięć ewidentnie dotyczy tych samych sytuacji, w zakresie których wykonawca oświadczał się już w ofercie… Jedyna różnica polega na tym, że w niektórych wypadkach mamy oświadczenie o treści nieco bardziej szczegółowej. Ale przecież gdy wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania w ogóle (jak często w postępowaniach krajowych), oświadczenie to mieści w sobie także oświadczenie, że nie zakazano mu ubiegania się o udzielenie zamówienia albo nie zalega z podatkami i opłatami.

Zresztą, w postępowaniach krajowych zamawiający nie ma obowiązku wymagania wszystkich dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie braku przesłanek wykluczenia. Natomiast w przypadku postępowań unijnych taki obowiązek istnieje. Zbadajmy różnice między oświadczeniem ogólnym (w tym wypadku – część III JEDZa) i szczegółowymi:
– oświadczenie z punktu 5 (brak prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji w zakresie zalegania z podatkami lub opłatami) – w sekcji B jest to właściwie dosłownie powtórzone,
– oświadczenie z punktu 6 (brak zakazu ubiegania się o zamówienie) – mieści się w oświadczeniu z sekcji D (podstawy wykluczenia o charakterze krajowym),
– oświadczenie z punktu 7 (brak prawomocnego wyroku w zakresie praw pracownika i ochrony środowiska) – świetnie wpasowuje się w pierwsze oświadczenie z sekcji C,
– oświadczenie z punktu 8 (brak decyzji administracyjnej w podobnym zakresie) – analogicznie,
– oświadczenie z punktu 9 (brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych) – mieści się w oświadczeniu z sekcji B.

W rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów mamy też § 2 ust. 7, zgodnie z którym jeśli „treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (…) odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów”, to zamawiający może odstąpić od żądania takich dokumentów. Czy w tym przypadku znajdzie to zastosowanie? Czy zamawiający mający taki JEDZ może nie żądać oświadczeń z § 5 pkt 5-9 rozporządzenia? Cóż, co prawda przepis ten znajduje się w paragrafie dotyczącym dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, a nie przesłanek wykluczenia, ale obejmuje również wykazanie braku przesłanek wykluczenia (po pierwsze, nie ma żadnego ograniczenia w jego treści, po drugie wprost do tych przesłanek się odnosi w drugim zdaniu). Co prawda wspomina o możliwości nieżądania „dokumentów”, ale takimi dokumentami są przecież w rozumieniu rozporządzenia omawiane oświadczenia. Pozostaje zatem tylko jedna wątpliwość: czy treść informacji zawartych w JEDZ odpowiada zakresowi informacji z opisu tych oświadczeń? Z powyższego opisu wynika, że zakres tych oświadczeń objęty jest oświadczeniem z JEDZ, więc w mojej opinii – tak. Ba, w innym wypadku § 2 ust. 7 rozporządzenia nie miałby sensu w odniesieniu do przesłanek wykluczenia, a te są w nim wprost przywołane…

Wynika z tego, że oświadczenia te są do niczego nieprzydatne. Na taki pomysł nie wpadli też autorzy dyrektyw (art. 60 dyrektywy 2014/24/UE). Może więc – po prostu – usunąć je z rozporządzenia?

Ps. A może się mylę?

1 komentarz do: “O oświadczeniu na potwierdzenie oświadczenia

  1. Ps. UZP zdaje się uznaje, że się mylę – dowodem wyniki kontroli uprzedniej KU/93/16 opisane w Informatorze UZP nr 1/2017 (str. 39-40). Ale do opisanego wyżej przepisu rozporządzenia w ogóle się w tym omówieniu nie odniesiono…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.