O małych i średnich przedsiębiorstwach

Europejski prawodawca jako jeden z celów, którym mają służyć dyrektywy zamówieniowe, wskazał ułatwienie dostępu do rynku zamówień publicznych małym i średnim przedsiębiorcą. Tematem dzisiejszego tekstu nie jest jednak to, jakich środków do realizacji tego celu użył, a pewien mały drobiazg formalny: mianowicie konieczność ujawniania przez zamawiającego w rozlicznych miejscach danych na temat tego, ile ofert w postępowaniu złożyły przedsiębiorstwa z tego sektora i czy zwycięski oferent do nich należy. Ustalenie tych danych przez zamawiającego w postępowaniu objętym dyrektywami jest dość proste: właściwie zawsze dostaje od każdego wykonawcy JEDZ, a w JEDZu tym, w części II jedno z pierwszych pytań odnosi się do tego problemu. Sprawa zatem zazwyczaj jest prosta. Ta informacja służy potem zamawiającemu zarówno podczas wypełniania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym UE, jak i sprawozdania składanego corocznie do Prezesa UZP.

Nasz ustawodawca poszedł w ślad za europejskim i przygotowując formularz ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych (a więc odnoszący się do zamówień nieunijnych), a także przygotowując wzór sprawozdania do Prezesa UZP w zakresie raportowania o zamówieniach społecznych (zarówno tych nadprogowych, jak i podprogowych), także zażądał podawania analogicznych informacji. Problem tylko w tym, że tu JEDZa nie mamy. Cóż ma zrobić zatem zamawiający, aby takie informacje uzyskać? Cóż, najprościej zawrzeć prośbę o jej udzielenie w którymś z formularzy, które powinien wypełnić wykonawca. Np. formularzu oferty.

Co, gdy wykonawca nie odpowie na pytanie (niezależnie od tego, czy chodzi o formularz JEDZ czy formularz przygotowany przez samego zamawiającego)? Cóż, na pewno nie może to być powodem wykluczenia takiego wykonawcy z postępowania. W tej sytuacji zamawiający ma dwie ścieżki pozyskania informacji: formalną (poprzez wezwanie do wyjaśnienia czy uzupełnienia JEDZ) i nieformalną (tak nieistotny dla postępowania drobiazg można niekiedy załatwić przez zwykłą rozmowę telefoniczną). Zwykle mail z prośbą o taką informację jest wyjściem optymalnym – zamawiający nie grzeszy nadmiarem formalizmu, a jednak w papierach z postępowania ma informację, na której się oprze przy wypełnianiu późniejszych dokumentów. Zazwyczaj ma na to czas, bo przecież i tak zwykle czeka na składanie dokumentów na potwierdzenie oświadczeń z oferty.

A co gdy wybrano konsorcjum? Cóż, formularz ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w DUUE zadaje pytanie o MŚP osobno dla każdego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum. Analogicznie w BZP. Nieco trudniej jest jedynie wypełnić rubryczkę liczby otrzymanych ofert od MŚP oraz analogiczne rubryczki w sprawozdaniu dla Prezesa UZP (nie wiem, czy formularze puszczą tu ułamki, ale można przyjąć zasadę, że jeśli choć jednym z konsorcjantem jest przedsiębiorstwo z sektora MŚP to ofertę można zaliczyć do złożonych przez takie podmioty).

Ps. Mały test praktyczny. Spośród 67 ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowanych przez polskich zamawiających w sobotnim wydaniu DUUE (a właściwie 59, bo 8 dotyczyło unieważnienia postępowania), wymagane informacje podano w 39 ogłoszeniach. W 8 nie podano żadnej informacji o przynależności wykonawców do MŚP (ani liczby złożonych ofert, ani informacji o wybranym wykonawcy), a w 12 poinformowano, czy wybrany wykonawca należy do MŚP, ale nie podano, ile ofert pochodziło od wykonawców z tego sektora. Chciałem też przejrzeć pod tym kątem BZP, ale, cóż, to rozlicznych jego wad można dodać i tę, że przeglądanie ogłoszeń w ogóle nie chciało się załadować…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.