O terminie publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie www zamawiającego

Wielka nasza nowelizacja Pzp (chciałoby się napisać ostatnia, bo przecież tak niedawno to było, ale ostatnia to ona już niestety nie jest) obok rewolucji wprowadziła szereg drobnych zmian, które niekiedy w natłoku informacji zdarza się uczestnikom rynku zamówieniowego nie zauważyć. Jedna z nich dotyczy sposobu publikowania ogłoszeń o zamówieniu w przetargach unijnych. Nowinką (poza zmianą w zakresie przesuwania terminów składania ofert w przypadku zmian ogłoszenia) jest tutaj przepis art. 11 ust. 7d Pzp – zgodnie z którym zamawiający po wysłaniu ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej może opublikować ogłoszenie w inny sposób nie tylko po publikacji tego ogłoszenia, ale także po upływie 48 godzin, jeśli do tego momentu nie pojawi się ono w DUUE.

Wspomniany przepis precyzuje, o jakie ogłoszenie w nim chodzi, poprzez odesłanie do dwóch innych przepisów: do ust. 5 dotyczącego dodatkowego, nieobowiązkowego w tej sytuacji ogłoszenia z Biuletynie Zamówień Publicznych, oraz do ust. 7c, zgodnie z którym zamawiający może udostępnić ogłoszenie o zamówieniu w sposób inny niż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (powyżej progów) lub Biuletynie Zamówień Publicznych (poniżej progów, co nas tutaj nie interesuje), w szczególności w prasie krajowej.

Problem zaczyna się pojawiać, gdy zaczynamy się zastanawiać nad publikacją ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej zamawiającego. Ustawodawca nadal nakłada taki obowiązek, jednakże nie wspomina o tym w art. 11 Pzp, ale – tak jak dotychczas – wyłącznie w art. 40 Pzp, do którego odwołują się przepisy dotyczące różnych trybów postępowania. Usunięto stamtąd wszakże regulację, że ogłoszenie publikowane w siedzibie, na stronie internetowej oraz na inne sposoby nie może zostać opublikowane przed wysłaniem ogłoszenia do publikacji w DUUE. Jak zatem ma postępować zamawiający rozpoczynający postępowanie konkurencyjne o wartości przekraczającej progi unijne: po wysłaniu ogłoszenia do DUUE ma czekać z publikacją ogłoszenia na swojej stronie internetowej do momentu publikacji ogłoszenia w DUUE (lub 48 godzin, jeśli DUUE będzie dłużej zwlekał), czy może to zrobić natychmiast?

Pozornie art. 11 ust. 7d Pzp nie odnosi się do tego ogłoszenia. Ale odwołuje się do art. 11 ust. 7c Pzp, który stanowi o publikacji ogłoszenia w sposób inny niż w DUUE. Co prawda mowa tam o „możliwości” publikacji ogłoszenia w inny sposób, tymczasem art. 40 Pzp nakłada obowiązek publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej, pozostało tam też stwierdzenie, że postępowanie wszczyna się umieszczając ogłoszenie na stronie internetowej i nieszczęsnej tablicy ogłoszeń – a uchylono art. 40 ust. 6 Pzp…

Dyrektywa klasyczna nie wprowadza obowiązku publikacji ogłoszeniu w jakikolwiek inny sposób niż w DUUE. Posługuje się tylko pojęciem dodatkowej (nieobowiązkowej) publikacji ogłoszenia „na poziomie krajowym”, a to sformułowanie może obejmować de facto każdy sposób publikacji inny niż w DUUE. W art. 52 ust. 2 tej dyrektywy co prawda jest wzmianka, że ogłoszenie publikowane na poziomie krajowym nie może zawierać informacji innych niż zawarte w ogłoszeniu wysłanym do DUUE lub opublikowanych na profilu nabywcy, ale profil nabywcy (także wprost niezdefiniowany w dyrektywie) zdaje się odnosić do wstępnych ogłoszeń informacyjnych (które w określonych przypadkach mogą być publikowane na tym profilu zamiast w DUUE).

Pewne zamieszanie wprowadza tu jednak załącznik VIII do dyrektywy. Z jednej strony akapit drugi w punkcie 1 jednoznacznie potwierdza, że w przepisach o publikacji ogłoszeń chodzi o publikację w DUUE, a jedynie w zakresie wstępnego ogłoszenia informacyjnego – na profilu nabywcy. W kolejnym akapicie mamy jednak mowę o „publikacji takich informacji” w ramach profilu nabywcy – który oprócz wstępnych ogłoszeń informacyjnych może obejmować „informacje na temat aktualnych zaproszeń do składania ofert”.

Mimo tego ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej zamawiającego należy traktować jako ogłoszenie na poziomie krajowym i czekać z jego publikacją do momentu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE lub 48 godzin od wysłania tego ogłoszenia do publikacji. Być może jest to dodatkowy kłopot – najpierw zamawiający wysyła ogłoszenie do DUUE, mija 48 godzin i publikuje je na swojej stronie internetowej, a po publikacji umieszcza na stronie internetowej specyfikację. Trzy punkty w czasie dla trzech czynności. Dotąd były dwa punkty, ale w praktyce, ponieważ zazwyczaj DUUE w tych 48 godzinach się mieści, może okazać się, że teraz nadal będą dwa (wysłanie ogłoszenia do DUUE, a po jego publikacji zamieszczenie na stronie internetowej zarówno ogłoszenia, jak i specyfikacji).

Po raz kolejny jednak okazuje się, że w naszej nowelizacji mamy przepisy niedoskonałe, wymagające uważnego pochylenia się w celu dostrzeżenia problemu, a i tak pozostawiające na końcu wątpliwości… Na dodatek wciąż mamy art. 40 ust. 1 stanowiący o wszczęciu postępowania, które przecież w praktyce następuje wcześniej: w momencie wysłania ogłoszenia do publikacji, od którego to momentu zresztą odlicza się ustawowe minimalne terminy do składania ofert. Zdałoby się go zmienić, pamiętając przy tym o wyrzuceniu stamtąd reliktu w postaci publikacji ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

A co grozi zamawiającemu, który publikuje ogłoszenie po staremu? Cóż, w moim odczuciu trudno tu mówić o zamówieniowej zbrodni, zwłaszcza, że ogłoszenie na stronie zamawiającego przed publikacją ogłoszenia w DUUE często jest tak samotne, że nikt go nie znajdzie, jeśli nie wie, że ma go szukać (ale nie zawsze tak jest). Jednak w skrajnym przypadku zamawiający może spotkać się z zarzutem, że w ten sposób dyskryminował podmioty spoza granic Polski.

11 komentarzy do: “O terminie publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie www zamawiającego

 1. niektórzy zamawiający również dostrzegają ten problem, pisząc na swoich stronach internetowych
  o dwóch datach to jest: – data wysłania ogłoszenie do publikacji np. 12.12.2016 r. i data wszczęcia postępowania – 14.12.2016 r. Zgadzam się co do anachroniczności przepisu art. 40 ust. 1, który z pewnością nie jest prowspólnotowy. W końcu co do samego wszczęcia postępowania to jego początek bierze się z momentem upublicznienia woli zawarcia umowy poprzez wszczęcie w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu ( z def. postępowania o udzielenie zamówienia). Przesłane ogłoszenie do Dz UUE czasem zostaje opublikowane w ciągu tych 48 h a czasem dopiero ostatniego 5 dnia od dnia przesłania,

 2. Faktycznie zgodnie ze stanowiskiem UZP (wyrażonym w wyniku kontroli uprzedniej) art. 11.7c przy zamówieniach unijnych dotyczy sytuacji publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej. Czyli wszczęcie postępowania , o którym mowa w art. 40.1 sprowadzono do roli „dodatkowego zamieszczenia”, a faktycznym momentem wszczęcia staje się przesłanie ogłoszenia do Dz UUE. Tylko jak ma się do tego art. 12.3 traktujący o zmianach ogłoszenia, gdzie wciąż mowa jest o momencie przekazania zmiany do Dz UUE? Tutaj rozumiem już nie ma „dyskryminacji” podmiotów zagranicznych. Niestety odnoszę wrażenie, że znowu dorabia się teorię do przepisów, z których ktoś zbyt pochopnie coś wyrzucił i wyszedł kwitek.

 3. Witam,

  a jak prawidłowo opublikować sprostowanie do ogłoszenia unijnego? Sprostowanie zostaje przesłane do DZUUE i powinno być opublikowane także na stronie Zamawiającego. Ale od którego momentu? Wystarczy opublikować na stronie BIP ogłoszenie o sprostowaniu przesłane do Dziennika czy należy czekać na opublikowanie sprostowania i dopiero wtedy publikować?

 4. Mam pytanie: czy informację o unieważnieniu postępowania powyżej progów unijnych należy opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej? Bo w Biuletynie UZP jest taka możliwość a czy w DUUE też należy to zrobić i w jaki sposób?

  • Taka możliwość jest zarówno w BZP, jak i w DUUE. Ustawa nie nakłada jednak takiego obowiązku w żadnym wypadku, niezależnie od progów. Publikacja w DUUE ogłoszenia o unieważnieniu ma o tyle sens, że jeśli tego się nie zrobi, to system regularnie przysyła mailem przypominajki o rozpoczętym, a niezakończonym postępowaniu…

 5. Mówiąc o możliwych 3 krokach należy rozumieć ze 48 godzin odnosi się tez do publikacji ogłoszenia na stronie internetowej przekazanego do dzue ale nieopublikowanego jeszcze w dzue? na stronę mimo wszystko chyba jeszcze nie można a jedynie po 48 w bzp albo w inny sposób ale przez inny sposób chyba nie należy rozumieć strony ?

 6. W jaki sposób ograniczam dostęp do zamówienia podmiotom zagranicznym zamieszczając treść ogłoszenia przekazanego do publikacji w DUUE na stronie www Zamawiającego? Chyba raczej ułatwiam im życie bo np. mogą zacząć liczyć sobie terminy np. na zadawanie pytań albo dowiadują się już kiedy jest termin składania ofert i mogą zacząć przygotowywać ofertę? Poza tym nie sądzę aby „nasi” wykonawcy siedzieli non stop na stronach Zamawiającego i śledzili czy aby nie zamieścił on ogłoszenia o zamówieniu przekazanego do publikacji w DUUE. A jeśli nawet tak robią to kto zabrania takiego postępowania dla podmiotów zagranicznych? :)

  • Cóż, pisałem, że dla mnie zamówieniowa zbrodnia to nie jest :) A potencjalny zarzut tylko przez to, że w rozumieniu dyrektywy mamy do czynienia z publikacją ogłoszenia na poziomie krajowym i szczegółową regulacją na ten temat. Jasne, bez sensu, bo barierę dla wykonawców zagranicznych mamy znacznie poważniejszą – różne szczegółowe procedury w różnych krajach, różne języki – i dopóki z tym sobie nie poradzimy, to troska o dwa dni w ogłaszaniu zamówienia na stronie www zamawiającego to trochę jak umarłemu kadzidło :)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.