De lege ferenda

Na łamach „szponów” wielokrotnie postulowałem zmiany do ustawy Prawo zamówień publicznych lub innych aktów prawnych. Porozrzucane po setkach już tekstów są one jednak trudno dostępne. Niniejsza strona ma posłużyć zebraniu tego typu postulatów w jednym miejscu. Niektóre z nich dotyczą drobiazgów, niektóre problemów fundamentalnych (niekiedy rozwiązanie problemu fundamentalnego eliminowałoby w ogóle drobiazg). Niektóre zdają się wzajemnie przeczyć (cóż, czasami rozwiązanie jednego problemu unieważni kilka innych – proponowane rozwiązania zawierają niekiedy opcję bardziej radykalną i taką opcję, która ostatecznie też by uszła). Niekiedy postulaty nie są jedynym rozwiązaniem problemu – nie obrażę się, jeśli zostaną one usunięte w inny sposób, byle skuteczny. Niektóre postulaty wymagałyby zmiany dyrektyw. Ale w zasadzie, dlaczego nie?

Zaznaczam jednocześnie, że jest to strona „żywa” – cały czas zarówno pojawiają się tu nowe problemy, jak i znikają stare (w wyniku zmian przepisów, a czasami – weryfikacji stanowiska). Jakiej takiej orientacji w zmianach mogą służyć daty umieszczone przy każdym temacie (pod którymi kryją się linki do odpowiednich tekstów w „szponach”). A na dodatek czeka mnie zadanie przejrzenia wszelkich postulatów zmian do ustawy z 2004 r. pod kątem wprowadzenia ich w ustawie z 2019 r. – niestety, sporo pozostało aktualnych, tylko numerek artykułu się zmienia.

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2020 r.

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych (z 2019):

 • art. 63 ust. 2: wprowadzić możliwość składania wniosków i ofert pisemnie, tj. bez opisanych tam podpisów (7.09.2020)
 • art. 112 ust. 2 pkt 1 Pzp: uchylić (16.11.2020)
 • art. 113 Pzp: uchylić (16.11.2020)
 • art. 146 ust. 1 pkt 1 Pzp: uchylić (17.02.2020)
 • art. 220 ust. 3 Pzp: zamienić obowiązek na prawo zamawiającego (16.03.2020)
 • art. 222 ust. 5 Pzp: zastąpić umieszczanie informacji o ofertach przez zamawiającego automatycznym ujawnianiem kluczowych elementów ofert na platformie elektronicznej (2.03.2020)
 • art. 226 ust. 1 pkt 1 Pzp: zlikwidować obowiązek zwrotu oferty złożonej po terminie (17.02.2020)
 • art. 246 ust. 1–2 Pzp: zrezygnować z limitu ograniczającego kryterium ceny, natomiast wprowadzić obowiązek uwzględniania kosztów cyklu życia w ocenie ofert oraz kryteriów jakościowych, jeśli nie wszystkie parametry jakościowe zostały określone w wymogach (13.11.2017, 18.02.2019, 25.03.2019, 9.11.2020)
 • art. 252 ust. 1 Pzp: uchylić (16.03.2020)
 • art. 252 ust. 2 Pzp: zamienić wezwanie do zgody na wybór oferty propozycją podpisania umowy (16.03.2020)
 • art. 252 ust. 3 Pzp: zamienić odmowę zgody na wybór oferty odniesieniem do odmowy podpisania umowy (16.03.2020)

Ustawa Prawo zamówień publicznych:

 • art. 2 pkt 7a Pzp: wskazać udzielenie zamówienia jako cel postępowania (17.12.2012)
 • art. 2 pkt 17 Pzp: zrezygnować z dopuszczenia komunikacji faksem w postępowaniu (4.04.2016, 27.02.2017)
 • art. 2 Pzp: wprowadzić definicję strony internetowej zamawiającego kierującą do BIP (26.02.2018)
 • art. 8 ust. 3 Pzp: ograniczyć w zamówieniach publicznych możliwość zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa (5.01.2015, 12.01.2015)
 • art. 10a ust. 5 Pzp: zrezygnować z wymogu podpisywania oferty podpisem kwalifikowanym (11.03.2019)
 • art. 22 ust. 2 i 2a Pzp: uszczegółowić poprzez wskazanie, iż określone przez zamawiającego wymogi odnoszą się nie tylko do wykonawcy, ale także do łańcucha podwykonawców (22.01.2018)
 • art. 22a ust. 2 Pzp: wskazać, że dowody są przedstawiane wraz z dokumentami na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (4.11.2019, 30.03.2020)
 • art. 22d ust. 3 Pzp: uchylić, względnie powiązać „negatywne doświadczenie” z „poważnym wykroczeniem zawodowym” (4.03.2013)
 • art. 23 ust. 4 Pzp: wskazać, iż w przypadku konsorcjum, w którym jeden z podmiotów spełnia określony warunek w postępowaniu, to ten podmiot jest odpowiedzialny za faktyczną realizację prac związanych z tym warunkiem (12.08.2013)
 • art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp: w przypadku składania ofert częściowych – zlikwidować obowiązek wykluczenia we wszystkich częściach wykonawcy, jeśli spełnia warunki na liczbę części mniejszą niż obejmuje złożona oferta – należy umożliwić wybór zamawiającemu, którym częściom przyporządkuje wykazany potencjał (31.05.2010)
 • art. 24 ust. 11 Pzp: usunąć obowiązek złożenia oświadczenia w terminie 3 dni i pozostawić zapis w rozporządzeniu pozwalający wymagać go wraz z innymi dokumentami zgodnie z art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp (15.02.2016, 8.08.2016) lub zlikwidować obowiązek jego składania (16.09.2019)
 • art. 24aa ust. 1 Pzp: zastąpić sformułowanie „o ile taka możliwość została przewidziana” sformułowaniem „o ile przewidziano to” (7.11.2016)
 • art. 24aa ust. 2 Pzp: uchylić (14.11.2016)
 • art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 1 i 2 Pzp: wprowadzić obowiązek składania dokumentów „przedmiotowych” wraz z ofertą (12.09.2016)
 • art. 26 ust. 1 i 2 Pzp: wprowadzić „białą listę wykonawców” i zastąpić obowiązek wymagania dokumentów weryfikacją listy (4.06.2012, 11.03.2013)
 • art. 26 ust. 1 i 2 Pzp – p. art. 25 ust. 1 Pzp
 • art. 26 ust. 2f Pzp: wprowadzić obowiązek złożenia dokumentów w trybach dwuetapowych przy kwalifikacji do drugiego etapu postępowania – chyba że wszyscy wykonawcy się kwalifikują (8.08.2016)
 • art. 26 ust. 3a Pzp: uwzględnić możliwość nie tylko uzupełnienia pełnomocnictwa, ale także potwierdzenia czynności wykonanej bez umocowania (26.11.2018)
 • art. 29 Pzp: wskazać, iż w przypadku zastrzeżenia możliwości zmniejszenia zakresu, zamawiający musi jednoznacznie określić zakres takiego zmniejszenia (24.12.2012)
 • art. 29 ust. 3 Pzp: zamieć spójnik „i” spójnikiem „albo”, a obowiązek dopuszczenia równoważności wyłączyć w przypadku gdy wskazanie określonego produktu jest obiektywnie uzasadnione (23.02.2015)
 • art. 30 ust. 7 Pzp: wprowadzić obowiązek określenia w opisie przedmiotu zamówienia miejsca realizacji zamówienia za pomocą kodu NUTS (13.08.2018)
 • art. 36aa: w przypadku podzielenia przedmiotu zamówienia na kilka identycznych części dopuścić składanie ofert bez wskazywania konkretnych części i wyboru tylu kolejnych najkorzystniejszych ofert, ile jest części (17.05.2010)
 • art. 36aa ust. 4 Pzp: dopuścić możliwość stosowania tej zasady w przypadku powtórzenia zamówienia na nierozstrzygnięte wcześniej części (13.05.2019)
 • art. 36b ust. 1 Pzp: zlikwidować obowiązek żądania wskazania podwykonawców w ofercie (25.11.2019)
 • art. 38 ust. 3a Pzp: zlikwidować zakaz ujawniania źródeł pytań zadanych podczas zebrania wykonawców (20.08.2018)
 • art. 40 ust. 1 Pzp: wskazać, że datą wszczęcia postępowania jest data przesłania ogłoszenia do BZP lub DUUE (9.01.2017)
 • art. 41 Pzp: wprowadzić obowiązek określenia w ogłoszeniu o zamówieniu miejsca realizacji zamówienia za pomocą kodu NUTS (13.08.2018)
 • art. 43 ust. 2b pkt 1 Pzp: umożliwić skrócenie terminu składania ofert także przed upływem 35 dni od publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, do 15 dni plus ilość dni, która pozostała do upływu tych 35 dni (8.03.2010)
 • art. 45 ust. 6 Pzp: dodać, iż ważność niepieniężnej formy wadium nie powinna być oznaczona okresem wyrażonym w dniach czy konkretną datą, a powinna odnosić się do biegu terminu związania ofertą (czyniąc w ten sposób takie wadium niewrażliwe na ewentualne zawieszenie biegu tego terminu) (19.11.2012)
 • art. 46: zapisać, iż wadium zwraca się niezwłocznie wykonawcy, którego przestała wiązać złożona oferta (5.09.2011, 3.06.2013)
 • art. 51, 57 i 60d Pzp: umożliwić odrzucenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w przypadkach m.in. niezgodności z ustawą czy czynu nieuczciwej konkurencji (29.10.2012, 19.05.2014)
 • art. 51, 60, 60e i 65 Pzp: w przypadku, gdy pierwszy etap postępowania w trybie dwustopniowym przebrnie tylko jeden wykonawca, zrezygnować w drugim etapie z trybu ofertowego na rzecz negocjacji z tym wykonawcą na zasadach analogicznych do zamówienia z wolnej ręki (25.10.2010)
 • art. 52 ust. 2 Pzp: skrócić minimalny termin składania ofert w trybach dwustopniowych (22.03.2010)
 • art. 57 Pzp – p. art. 51 Pzp
 • art. 57 ust. 2 Pzp: usunąć odwołanie do art. 82 ust. 2 Pzp, a także art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zakresie niezgodności przedmiotu oferty z przedmiotem zamówienia (25.11.2013)
 • art. 57 ust. 6 Pzp: wskazać krótszy termin składania ofert wstępnych dla postępowań krajowych (2.11.2020)
 • art. 60 Pzp – p. art. 51 Pzp
 • art. 60d Pzp – p. art. 51 Pzp
 • art. 60e Pzp – p. art. 51 Pzp
 • art. 64 ust. 3 Pzp: usunąć odwołanie do art. 36 ust. 1 pkt 5 Pzp albo poszerzyć je o pkt 6 (3.06.2013)
 • art. 65 Pzp – p. art. 51 Pzp
 • art. 67 ust. 1 pkt 12-15 Pzp – wyeliminować zamówienia in-house z ustawy albo wprowadzić wyjątki od stosowania przepisów dotyczących oświadczeń z art. 17 i spełniania warunków udziału w postępowaniu (7.01.2019)
 • art. 75 ust. 2 Pzp: uwzględnić w trybie licytacji elektronicznej możliwość wyznaczenia przez zamawiającego ceny wywoławczej (2.04.2012)
 • art. 84 ust. 2 Pzp: zlikwidować obowiązek zwrotu oferty złożonej po terminie (17.02.2020)
 • art. 85 Pzp: jednoznacznie wskazać, iż upływ terminu związania ofertą nie powoduje utraty ważności ofert (5.09.2011, 20.05.2013)
 • art. 86 ust. 2-4 Pzp: zastąpić otwieranie ofert przez zamawiającego automatycznym otwieraniem i ujawnianiem ofert na platformie elektronicznej (18.03.2019, 2.03.2020)
 • art. 86 ust. 4 Pzp: sztywny katalog odczytywanych parametrów zastąpić wskazaniem obowiązku odczytania tych parametrów, które stanowią kryteria oceny ofert (18.03.2019)
 • art. 87 ust. 1 Pzp: wprowadzić możliwość negocjacji dotyczących złożenia oferty w razie konieczności poprawy nieistotnej omyłki (4.02.2019)
 • art. 89 Pzp: wprost umożliwić odrzucenie oferty, gdy składana próbka lub prezentacja uzyskuje w kryterium jakościowym ocenę niższą od określonego progu (31.10.2011)
 • art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp: jako czyn nieuczciwej konkurencji uznać także niezasadne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (23.04.2018)
 • art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp: sformułowanie „nie zgodził się” zastąpić sformułowaniem wyraźnie wskazującym na obowiązek uzyskania wyrażonej przez wykonawcę zgody na poprawę omyłki (17.08.2015)
 • art. 91 ust. 2a Pzp: zrezygnować z limitu ograniczającego kryterium ceny, natomiast wprowadzić obowiązek uwzględniania kosztów cyklu życia w ocenie ofert oraz kryteriów jakościowych, jeśli nie wszystkie parametry jakościowe zostały określone w wymogach (13.11.2017, 18.02.2019, 25.03.2019, 9.11.2020)
 • art. 91 ust. 2b Pzp: zrezygnować z ograniczenia ustalenia stałej ceny lub koszty tylko do sytuacji, gdy wynikają one z przepisów (27.06.2016)
 • art. 91 ust. 3 Pzp: odnieść zasadę doliczania VAT także do innych etapów badania ofert (16.10.2017)
 • art. 91 ust. 4 i 5 Pzp: dopuścić inny model wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku identycznej punktacji, np. poprzez preferowanie w takim wypadku mniejszych przedsiębiorstw (24.12.2012)
 • art. 91b ust. 1 Pzp: w przypadku aukcji elektronicznej wprowadzić obowiązek informowania o odrzuceniach i wykluczeniach wraz z zaproszeniami do aukcji (4.10.2010, 3.06.2013)
 • art. 93 ust. 1 Pzp: uzupełnić katalog przesłanek unieważnienia postępowania o sytuację, gdy strony nie dojdą do porozumienia w sprawie wszystkich postanowień przyszłej umowy (dot. trybu zamówienia z wolnej ręki) (26.03.2012)
 • art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp: sformułowanie „może zwiększyć” zastąpić słowem „zwiększa” (1.07.2019); wyłączyć możliwość zwiększenia środków w przypadku, gdy zamawiający poda w specyfikacji kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (3.08.2020)
 • art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp: poszerzyć o odwołanie do okoliczności opisanych w art. 146 ust. 6 Pzp (10.06.2013)
 • art. 94 ust. 3 Pzp: usunąć słowo „badania” (14.11.2016)
 • art. 96 ust. 3 Pzp: wprowadzić obowiązek publikowania aktualnego protokołu w BZP i w BIP zamawiającego (na początek – bez załączników) (14.10.2013, 12.01.2015)
 • art. 96 ust. 3 Pzp: uzupełnić zapis o udostępnianiu ofert zapisem o udostępnianiu innej korespondencji zamawiającego i wykonawców przed wyborem najkorzystniejszej oferty (21.05.2018)
 • art. 97 ust. 1 Pzp: wprowadzić obowiązek przechowywania opublikowanych informacji o postępowaniu na www zamawiającego przez okres 4 lat od podpisania umowy (19.01.2015, 12.01.2015)
 • art. 99 Pzp: wyłączyć stosowanie przepisów o wadium w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej (14.06.2010)
 • art. 101a ust. 6 Pzp: wskazać, że oceny z kryteriów z postępowania w celu zawarcia umowy ramowej powinny być uwzględnione w wyborze ofert w postępowaniu cząstkowym lub zastosowane ponownie (4.05.2020)
 • art. 112 ust. 1 Pzp: uzupełnić odesłanie o art. 16 ust. 1 (27.04.2015)
 • art. 122 ust. 1 Pzp: uzupełnić odesłanie do art. 87 ust. 1 Pzp o wskazanie metody zapewniającej zachowanie anonimowości prac – np. publikacja pytań na www (29.04.2013)
 • art. 131 ust. 4 Pzp: przenieść do ustawy o koncesji (13.02.2012)
 • art. 137 Pzp: dookreślić, że ustawy nie stosuje się do zamówień sektorowych udzielanych przez zamawiających określonych w art. 3 ust. 1 pkt 4 (03.06.2019)
 • art. 137 ust. 1 pkt b Pzp: słowo „wykonawcy” zamienić na „zamawiającego” (03.06.2019)
 • art. 138g ust. 1 Pzp: uwzględnić, że przepisy rozdziału 6 obejmują także zasady udzielania zamówień poniżej progów unijnych (9.10.2017)
 • art. 138i ust. 3 Pzp: dodać do odwołania do przesłanek dla trybów klasycznych słowo „odpowiednio” (24.06.2019)
 • art. 138o ust. 3 Pzp: dopuścić możliwość wszczęcia postępowania bez ogłoszenia w uzasadnionych przypadkach (24.06.2019)
 • art. 139 ust. 1 Pzp: wyłączyć stosowanie w zamówieniach przepisów art. 6491-6495 dotyczących obowiązku złożenia gwarancji zapłaty na żądanie wykonawcy (11.06.2012)
 • art. 139 ust. 2 Pzp: zastąpić obowiązek zawarcia umowy pisemnej automatycznym zawarciem umowy po informacji zamawiającego o wyborze oferty i upływie okresu stand-still (10.08.2015)
 • art. 139 ust. 3 Pzp: wprowadzić obowiązek publikowania kopii umów zawartych w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w BZP i BIP zamawiającego (24.01.2011, 12.01.2015)
 • art. 143a-143d Pzp: uchylić (31.12.2012)
 • art. 143a ust. 1 Pzp: zastąpić wynagrodzenie „wymagalne” wynagrodzeniem za roboty, które były objęte poprzednią częścią zapłaty (zaliczką) (31.12.2012)
 • art. 143a ust. 3 Pzp: uchylić (31.12.2012)
 • art. 151 ust. 1 i 3 Pzp: umożliwić wcześniejszy zwrotu zabezpieczenia, np. po wykonaniu określonego etapu lub po upływie części okresu rękojmi (14.02.2011, 12.11.2013)
 • art. 151a ust. 3 Pzp: zrezygnować z zakazu udzielania zaliczek w przypadku zamówień z wolnej ręki udzielanych co najmniej na podstawie art. 5 oraz art. 67 ust. 1 pkt 1-4 i 9-10 Pzp (24.05.2010)
 • art. 151a ust. 5 Pzp: zrezygnować z ograniczenia form zabezpieczenia zaliczki dla zamawiających sektorowych (2.11.2010)
 • art. 167 i art. 171a Pzp: umożliwić zaskarżenie wyników kontroli Prezesa UZP do sądu administracyjnego (20.02.2012)
 • art. 170 ust. 4 Pzp: zlikwidować zawieszenie biegu terminu związania ofertą (12.08.2019), a jeśli nie to nakazać wezwanie do przedłużenia wadium przez wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą, analogicznie jak w przypadku zawieszenia związania ofertą spowodowanego odwołaniem (2.01.2012)
 • art. 171a Pzp – p. art. 167 Pzp
 • art. 180 ust. 2 Pzp: usunąć ograniczenie możliwości składania odwołań poniżej progów unijnych (20.02.2012, 9.07.2012, 12.01.2015, 26.09.2016)
 • art. 180 Pzp: uzupełnić o zasady postępowania w przypadku objęcia odwołania lub przystąpienia do odwołania tajemnicą przedsiębiorstwa (11.09.2017)
 • art. 182 ust. 6 Pzp: zlikwidować zawieszenie biegu terminu związania ofertą (12.08.2019)
 • art. 185 ust. 2 i 5 Pzp: dopuścić możliwość przystąpienia do postępowania odwoławczego po różnych stronach, w zależności od zarzutów (3.04.2018)
 • art. 185 ust. 5 Pzp: odwołanie do art. 186 ust. 3 Pzp uzupełnić o odwołanie do analogicznego art. 186 ust. 3a Pzp (3.04.2018)
 • art. 186 ust. 4a Pzp: zapewnić odwołującemu określony termin na podjęcie decyzji o możliwości wycofania pozostałych zarzutów (7.12.2015)
 • art. 188 ust. 1 Pzp: wprowadzić zasadę trzyosobowego orzekania przez KIO (30.09.2013, 21.10.2013)
 • art. 189 ust. 3 Pzp: wprowadzić mechanizm rozpatrywania odwołania w zakresie przesłanek odrzucenia niezwłocznie po jego wpłynięciu (lub uzupełnieniu braku formalnych) (12.11.2012)
 • art. 192 ust. 2 Pzp: umożliwić uwzględnienie odwołania w przypadku zarzutu bezprawnego zatrzymania przez zamawiającego wadium (16.08.2010)
 • art. 192 ust. 10 Pzp: wprowadzić możliwość zwrotu wpisu od odwołania mimo przegranej odwołującego, jeśli przegrywa z powodu dowodów, do których nie mógł mieć dostępu przed postępowaniem odwoławczym (10.02.2020); zlikwidować zasadę dzielenia kosztów między strony w przypadku uwzględnienia części zarzutów odwołania (14.04.2020)
 • art. 196 ust. 5 Pzp: wprowadzić obowiązek przesłania przez KIO stronom kopii orzeczenia z uzasadnieniem drogą elektroniczną (13.05.2013)
 • art. 198b ust. 1 Pzp: wyznaczyć jeden sąd do rozstrzygania skarg na orzeczenia KIO (np. SOKiK) (30.09.2013)
 • § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia: wprowadzić otwarty katalog dokumentów w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej lub przynajmniej umożliwić żądanie zaświadczeń banków dotyczących wyłącznie zdolności kredytowej w odniesieniu do możliwości finansowania konkretnego zamówienia (22.04.2013, 9.12.2013, 1.09.2014, 9.09.2019, 28.09.2020)
 • § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia: dopuścić alternatywnie zaświadczenie polskiego KRK z danymi zaczerpniętymi z odpowiedniego państwa członkowskiego za pomocą systemu ECRIS (29.06.2015)
 • § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia: wprowadzić wymóg, że odpis z rejestru ma być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (8.08.2016)
 • § 5 pkt 5-9 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia: usunąć oświadczenia własne wykonawcy o braku zaistnienia poszczególnych przesłanek wykluczenia z wykazu dokumentów (10.04.2017)
 • § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia: dopuścić alternatywnie zaświadczenie polskiego KRK z danymi zaczerpniętymi z odpowiedniego państwa członkowskiego za pomocą systemu ECRIS (29.06.2015)
 • § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia: uszczegółowić, że od podmiotu trzeciego żąda się tych samych dokumentów co od wykonawcy (4.12.2017)
 • § 16 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: dopuścić możliwość składania tłumaczeń na język inny niż polski, o ile zamawiający dopuścił składanie ofert w tym języku (19.10.2015)
 • § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – p. art. 96 ust. 3 Pzp
 • § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: zlikwidować możliwość uchylenia się przez zamawiającego od udostępnienia dokumentów w formie elektronicznej (12.01.2015)
 • § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: uchylić (12.01.2015)
 • § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: wprowadzić kary dla zamawiających za niewykonanie obowiązków przewidzianych w tym przepisie (12.01.2015)
 • § 1 pkt 6 i 7 oraz załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania: usunąć obowiązek sprawozdawania o zamówieniach nieobjętych Pzp (30.12.2013)
 • Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych: w punkcie IV.6.2 usunąć informacje dotyczące skrócenia terminu składania ofert (24.04.2017)
 • § 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych: objąć możliwością elektronicznego poświadczania za zgodność z oryginałem także na inne dokumenty przekazywane w toku postępowania (np. do KIO czy do UZP w ramach kontroli) (10.07.2017)

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi:

 • art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy: w przypadku, gdy pierwszy etap postępowania o udzielenie koncesji przebrnie tylko jeden wykonawca, zrezygnować w drugim etapie z trybu ofertowego na rzecz negocjacji z tym wykonawcą na zasadach analogicznych do zamówienia z wolnej ręki (25.10.2010)
 • art. 45 ust. 2 ustawy: wykreślić, albo co najmniej zastąpić sformułowanie „czas trwania umowy koncesji” sformułowaniem „okres eksploatacji obiektu budowlanego lub wykonywania usługi” (29.11.2010)
 • art. 45 ust. 2 ustawy: poszerzyć sformułowanie „odzyskania nakładów inwestycyjnych za wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług wraz ze zwrotem zainwestowanego kapitału, z uwzględnieniem inwestycji początkowych i inwestycji dokonanych w czasie trwania koncesji” o element pozwalający uwzględnić także zysk koncesjonariusza (29.11.2010)

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym:

 • uchylić ustawę i nie uchwalać żadnej w zamian (5.09.2011)

Ustawa o finansach publicznych:

 • art. 243 ust. 1 ustawy: ująć w licznikach ułamków dla wyliczenia wskaźników dla poszczególnych lat wydatki bieżące pomniejszone o bieżące wydatki na obsługę długu (13.12.2010)
 • art. 243 ust. 3 ustawy: dodać wyłączenie z ograniczenia spłat zadłużenia w sytuacji zmiany dotychczasowego długu na nowy, zaciągnięty na korzystniejszych warunkach (np. w wyniku konsolidacji zadłużenia), o ile nie zmienia się znacząco sposób i okres spłaty zadłużenia (13.12.2010, 3.02.2014)

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych:

 • art. 8 ustawy: uchylić, a podmioty publiczne objąć regulacją z art. 7 ustawy (17.09.2012)

1 komentarz do: “De lege ferenda

 1. art. 2 pkt 13 – zamówienie publiczne należałoby zdefiniować inaczej, niż jako odpłatną umowę. W obecnym brzmieniu ustawy mamy do czynienia z tautologią, zwłaszcza w art. 139 ustawy – „umowy w sprawie zamówień publicznych”.
  Najprościej byłoby zastosować określenie „odpłatne świadczenie… realizowane przez wykonawcę na rzecz zamawiającego”, ale tutaj dalej koślawo brzmi zwrot „udzielenie zamówienia”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.