O niewystarczającym wyjaśnieniu

Niedawno pisałem na łamach „Zamawiającego” o wyjaśnianiu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeden z wniosków tamtego tekstu dotyczył swego rodzaju technicznej strony tego wyjaśnienia: jeśli wyjaśnienie stanowi de facto zmianę treści specyfikacji, to jest znacznie bardziej przejrzyście, gdy zostaje opisane jako konkretna zmiana specyfikacji. Czyli nie tylko: „Zamawiającemu chodziło to, aby rozumieć to w taki sposób (…)”, ale także: „W związku z tym Zamawiający zmienia punkt 27 specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dodanie zdania o brzmieniu (…)”. Aby wszystko było jasne, aby nie trzeba było sięgać do rozlicznych dokumentów, aby późniejsza umowa sama faktycznie odzwierciedlała intencje stron i przebieg postępowania.

Niekiedy podobny problem dotyczy innych wyjaśnień składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – tych, które wykonawca składa w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego (czy to na podstawie art. 24, czy to na podstawie art. 87). Oczywiście, w wielu wypadkach jeśli wyjaśnienia idą za daleko i skutkują zmianą oferty, są po prostu niedopuszczalne. Zdarzają się jednak wypadki w pewien sposób podobne do wspomnianego problemu ze specyfikacją. Jeden z nich stanowił kanwę wyroku KIO z 17 kwietnia 2018 r. (sygn. akt KIO 606/2018).

Chodziło tam mianowicie o zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów w celu wykazania spełnienia warunków. Złożone z ofertą zobowiązanie (swoją drogą, wciąż nie jestem przekonany do jego wymagania na tym etapie, ale o tym już pisałem) nie spełniało określonych wymogów – nie precyzowało, jakie konkretnie prace podmiot trzeci będzie wykonywać, a zatem, czy dojdzie do faktycznego udostępnienia określonych zasobów. Zamawiający poprosił wykonawcę o wyjaśnienie, ten wyjaśnił, oferta została wybrana. Gdzie był błąd?

W wyjaśnieniu właśnie. Dowodem dysponowania zasobami podmiotu trzeciego jest oświadczenie tego podmiotu. Jeśli to oświadczenie jest nieprecyzyjne, to właśnie ten podmiot musi je doprecyzować. Oświadczenie wykonawcy o tym, jaki charakter będą miały roboty wykonywane przez podmiot trzeci to niestety za mało – dochodzi do zmiany treści (uszczegółowienia) zobowiązania kogoś innego. Z tego powodu wykonawca – jeśli tego typu wezwanie dostaje – powinien zwrócić się o poszerzenie tego zobowiązania przez podmiot trzeci, a nie poprzestawać na swoim wyjaśnieniu.

Inna sprawa, że sam zamawiający w takiej sytuacji nie powinien wzywać wykonawcy do wyjaśnienia, ale wezwać do uzupełnienia zobowiązania na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.