O dokumentach od podmiotu trzeciego

Temat rozmaitych wpadek z rozporządzenia o dokumentach pewnie nieraz już w „szponach” się pojawiał. Na pewno gdzieś wspominałem o oświadczeniu o grupie kapitałowej (choć w tym wypadku zapis rozporządzenia jest znacznie szczęśliwszy niż zapis ustawy, który poniekąd dubluje, a zatem to ustawę wypadałoby zmienić w tym zakresie). Wciąż zastanawiam się, do kogo adresowane są przy informacji finansowej podmiotu niezobowiązanego do sporządzania sprawozdania słowa „na przykład” przed obrotami i zobowiązaniami. Albo dlaczego w przypadku dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw i usług realizowanych dla samego siebie mowa jest o „oświadczeniu wykonawcy”, a gdy chodzi o roboty budowlane – o „innych dokumentach”.

Znalazłoby się jeszcze kilka elementów, których mógłbym się czepiać, ale jest jeden zapis, który został sformułowany bardzo myląco dla użytkowników tych przepisów i widać to w praktyce. Chodzi o § 9 ust. 2 tegoż rozporządzenia, w którym mowa o tym, że zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowania – złożenia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9. A to odniesienie z kolei prowadzi do całej litanii dokumentów potwierdzających brak przesłanek wykluczenia – od zaświadczeń o niekaralności aż do oświadczeń o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

Takie sformułowanie tego przepisu powoduje, że nierzadko można się spotkać z pewnym zadziwieniem po stronie zamawiających. Bo przecież mają prawo poniżej progów unijnych nie żądać tych dokumentów w odniesieniu do wykonawcy, więc skoro ich nie żądają od wykonawcy, to dlaczego mieliby obowiązek żądać ich od podmiotów trzecich? Cóż, na szczęście tak nie jest. Art. 26 ust. 2 Pzp odnosi się do prawa żądania dokumentów dotyczących przesłanek wykluczenia, nie odnosząc się do tego, czy mają one dotyczyć wykonawcy, podmiotu trzeciego czy podwykonawcy. A zatem obowiązek nie istnieje.

Co więcej, nie ma żadnych podstaw do różnicowania traktowania wykonawcy i podmiotu trzeciego poprzez żądanie od jednego z nich większej, a od drugiego mniejszej liczby dokumentów na potwierdzenie przesłanek wykluczenia. Art. 22a ust. 3 Pzp nakazuje sprawdzenie, czy wobec podmiotu trzeciego zachodzą przesłanki wykluczenia. Jednak sposób tego sprawdzenia powinien być identyczny, jak w przypadku wykonawcy. Jeśli wartość zamówienia osiąga progi unijne – zamawiający żąda kompletu dokumentów. Jeśli wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych – żąda wybranych przez siebie dokumentów (jeśli w ogóle), ale identycznych od wykonawcy i podmiotu trzeciego.

Jeden ustęp dalej w rozporządzeniu jest też mowa o podwykonawcach. Tutaj jednak ustawodawca pozostawił zamawiającemu furtkę – można żądać dokumentów od wykonawcy i podmiotu trzeciego, ale nie trzeba żądać od podwykonawców. Jeśli jednak zamawiający decyduje się badać podwykonawców bardziej szczegółowo – znowu, nie powinien wymagać od nich więcej niż od samego wykonawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.