O możliwości wskazania podmiotu trzeciego po złożeniu JEDZ

Wśród licznych zmian, jakie przyniosła nowelizacja ustawy Pzp, znajdują się także nowe przepisy dotyczące korzystania przez wykonawcę z potencjału podmiotu trzeciego. Jest m.in. nowy art. 25a ust. 3 Pzp, który zobowiązuje wykonawcę, aby ten złożył zarówno swój JEDZ, jak i JEDZ podmiotu trzeciego, na którego potencjale polega, a w przypadku postępowań podprogowych – zawarł w oświadczeniu zastępującym tam JEDZ informację o takim podmiocie. Z powyższego wynika, że wykonawca już składając JEDZa albo oświadczenie „podprogowe” – a zatem w momencie składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty (zależnie od trybu) – ujawnia podmiot trzeci.

Z kolei w nowym art. 22a Pzp, w którym uregulowano m.in. zasady korzystania z potencjału podmiotów trzecich, zawarto ust 6, zgodnie z którym w pewnych okolicznościach wykonawca może zrezygnować lub zastąpić podmiot trzeci wskazany we wniosku/ofercie. Będzie to możliwe, gdy okaże się, że potencjał podmiotu trzeciego jest niewystarczający do wykazania spełnienia warunków udziału lub podmiot ten będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. W tej sytuacji wykonawca będzie mógł wskazać inny podmiot (podmioty) lub samemu wykazać spełnianie odpowiednich warunków.

Ciekawostką jest natomiast fakt, że ustawodawca nie przewidział takiej możliwości w sytuacji odwrotnej – tj. gdy wykonawca składał wniosek/ofertę bez powołania się na potencjał podmiotów trzecich, ale okazało się, że jego własny potencjał nie jest wystarczający dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W dotychczasowej praktyce zwykle nie był to problem – jeśli wykonawca sam nie spełniał warunków, w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp mógł powołać się na potencjał podmiotu trzeciego, którego dopiero w tym momencie ujawniał (nie wiedzieć jakim cudem, zobowiązania podmiotów trzecich zawsze pochodziły sprzed daty złożenia oferty, a zatem wykonawca wykazywał spełnienie warunków udziału na ten moment). Wyjątki co prawda się zdarzały – jednak zwykle dotyczyły wpadek na innym gruncie (np. wykonawca wskazując, że podmiot trzeci będzie podwykonawcą, stawał w sprzeczności z ofertą, w której pisał, że z podwykonawców nie skorzysta, albo ze specyfikacją, w której zamawiający tego zabronił). Czy nadal taki zabieg będzie możliwy?

Problem w tym, że zakładając racjonalność ustawodawcy możnaby uznać, że skoro w ustawie dopuścił stosowanie jednej możliwości, a drugą pominął milczeniem (mimo że należałoby traktować je równoważnie), to miał w tym jakiś cel. Ponadto zażądał, aby podmioty trzecie wskazywać już w oświadczeniu składanym wraz z wnioskiem/ofertą, a wspomniany art. 22a ust. 6 Pzp oraz analogiczny zapis art. 36b ust. 2 Pzp dotyczącego etapu realizacji umowy stanowią jedyne wyjątki od tej reguły. Z drugiej strony dopuścił uzupełnianie dokumentów (w tym również JEDZów itp.). Jeśli zatem wykonawca w swoim JEDZu napisze, że nie korzysta z potencjału podmiotu trzeciego, a potem złoży dokumenty niepotwierdzające spełniania warunków i zostanie wezwany przez zamawiającego do uzupełnienia – cóż będzie stało na przeszkodzie, jeśli na tym etapie uzupełni nie tylko wykazy/referencje/whatever, ale także zarówno swój JEDZ (z poprawką dotyczącą podmiotów trzecich), jak i JEDZ oraz dokumenty podmiotowe i zobowiązanie podmiotu trzeciego? W zasadzie chyba nic.

11 komentarzy do: “O możliwości wskazania podmiotu trzeciego po złożeniu JEDZ

  1. Panie Grzegorzu,
    jeżeli wykonawca powołuje się na np. doświadczenie podmiotu trzeciego w zakresie wykonania robót budowlanych, to kto (wykonawca? podmiot trzeci? czy obaj?) wypełnia sekcję JEDZ dot. wykazu robót budowlanych (cz.IV C1a) ???
    pozdrawiam

  2. Temat się komplikuję, gdy w formularzu oferty wykonawca wpisał „zakres podwykonawstwa” i tam jest ten trefny podwykonawca – zasób podmiotu trzeciego. Zmiana na samodzielne wykonanie to zmiana treści oferty, a więc naruszenie art. 87 PZP.
    To w ogólne nowa puszka Pandory po zmianie art. 36b ust. 1 PZP.

  3. A jak to jest z uzupełnianiem JEDZ w trybie art. 26 ust. 3, czy uzupełnione oświadczenie np. o zdolności technicznej i zawodowej ma byc aktualne na dzień składania ofert czy na dzień złożenia. Wydaje się że Wykonawca na dzień składania ofert powinien wykazać ze zdolności posiada…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.