O dacie wystawienia uzupełnianego odpisu z KRS i CEIDG

Art. 26 ust. 3 stanowi (aczkolwiek już niedługo), że dokumenty składane w odpowiedzi na żądanie zamawiającego mają potwierdzać spełnienie określonych warunków nie później niż w dniu składania ofert. W wielu przypadkach rodzi to problemy nierozwiązywalne, bo jeśli ktoś wcześniej o tym zapomniał, trudno zdobyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzające stan na określoną datę historyczną – takie dokumenty potwierdzają istnienie określonych okoliczności w dacie wystawienia. Z kolei czasami data wystawienia po terminie składania ofert nie stanowi problemu – jeśli w treści dokumentu znajduje się odniesienie do stanu wcześniejszego, zamawiający winien to akceptować (np. referencja wystawiona po dacie składania ofert, ale potwierdzająca należyte wykonanie zamówienia wcześniej).

Specyficznym problemem są dokumenty rejestrowe przedsiębiorców. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego należy do tych dokumentów, których nie można uzyskać z datą wsteczną. Oczywiście, mamy dwa rodzaje takich odpisów. Odpis pełny obejmuje treść wszystkich wpisów, jakie dokonywano w KRS w historii przedsiębiorstwa (albo raczej – w historii wpisu do KRS). Odpis aktualny obejmuje tylko te informacje, które są aktualne, pomija natomiast te, które zostały wcześniej wykreślone. Publicznie dostępne dane KRS (pozwalające wygenerować drogą elektroniczną informację odpowiadającą odpisowi) obejmują właśnie ten drugi, węższy zakres danych.

Gdy wykonawca składa w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego odpis z KRS (albo wydruk informacji z serwisu internetowego KRS), mamy kilka możliwych sytuacji. Wykonawca może złożyć odpis pełny – wówczas zamawiający może bez żadnych wątpliwości zweryfikować stan, jaki był w dniu, w którym upływał termin składania ofert (a pamiętajmy, że chodzi o weryfikację, czy wykonawca nie znajdował się w stanie upadłości lub likwidacji). Wykonawca może jednak złożyć odpis aktualny, a tu takiej historycznej informacji nie posiadamy. Jest jednak coś innego – mianowicie w pierwszej tabelce takiej informacji, tuż pod datą rejestracji znajdują się informacje o ostatnim wpisie w KRS, łącznie z datą dokonania tego wpisu. I jeśli nawet odpis aktualny jest wystawiony po terminie składania ofert, to gdy data ostatniego wpisu przypada przed terminem składania ofert, wiadomo, że w terminie składania ofert wpis do KRS brzmiał identycznie. A zatem, mimo że dokument jest wystawiony po tej dacie, to potwierdza stan na odpowiedni moment. Zdarzyło się zresztą orzekać w tej sprawie KIO (wyrok o sygn. akt KIO 756/14).

Sprawa komplikuje się bardziej w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zarejestrowanych w CEIDG. Tutaj zaświadczenie pochodzące z systemu elektronicznego posiada datę wygenerowania. Nie ma zawartej tu natomiast żadnej informacji o dokonywanych zmianach, nie wiadomo zatem, czy wpis ten wyglądał identycznie w dniu, w którym upływał termin składania ofert. Jest kłopot. Co prawda serwis internetowy oferuje dostęp (w przeciwieństwie do KRS) do danych historycznych, ale wydruk wykazu zmian nie posiada cech zaświadczenia, o którym mowa w odpowiednim przepisie. Jest jednak niekiedy furtka, aby w takiej sytuacji wybronić swoją ofertę. Mianowicie poprzez historię wpisu istnieje dostęp do treści wpisów na dzień, w którym dokonywano w nich zmian. Jeśli zatem przedsiębiorca dokonał zmiany w okresie sześciu miesięcy przed upływem terminu składania ofert, może wejść do systemu, wygenerować taki wpis (po zmianie). On nieco się różni od wpisu aktualnego – kluczową dla nas różnicą jest fakt, że obok daty wygenerowania posiada informację, że odzwierciedla stan historyczny na określoną datę w przeszłości. Nie posiada też adnotacji urzędowych, w tym adnotacji o treści: „Niniejszy wydruk jest zgodny z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. i ma moc zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP”. Gdy jednak zajrzeć w przepisy, to wydaje się, że adnotacja nie jest nikomu do szczęścia potrzebna – powołany w niej przepis nie uzależnia mocy takiego wydruku od jakichkolwiek adnotacji, a odnosi się wyłącznie do wydruku zaświadczenia ze strony CEIDG. A taki dokument „historyczny” niewątpliwie jest zaświadczeniem wydrukowanym ze strony CEIDG…

Ps. Cóż, za parę tygodni stan prawny zmieni nam się na tyle, że te rozważania trafią do lamusa. Całe szczęście :)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.