O wypełnianiu JEDZ

Dziś będzie technicznie. Mianowicie niedawno Komisja Europejska udostępniła serwis, za pośrednictwem którego strony postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą mogły wypełniać jednolity europejski dokument zamówienia – czyli oświadczenie, które pod rządami nowych dyrektyw mają stanowić wstępny dowód niepodlegania wykluczeniu z postępowania, spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz stopnia spełniania kryteriów selekcji do kolejnego etapu postępowania (jeśli dotyczą). Serwis ten dostępny jest pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/.

Wykorzystanie tego serwisu nie jest obowiązkowe – JEDZ można przygotowywać i sporządzać w inne sposoby (choćby przez przygotowanie zwykłego formularza w Wordzie), jednak w pewien sposób może ułatwić pracę stronom. Warto go przynajmniej wypróbować. Tak się złożyło, że niedawno pisałem tekst na temat JEDZ do następnego numeru kwartalnika „Buduj z Głową”, a w ramach przygotowań do wystąpienia na zeszłotygodniowej konferencji organizowanej przez redakcję „Zamawiającego” nieco pobawiłem się w testowanie udostępnionego w międzyczasie systemu przygotowanego przez KE.

Przede wszystkim, JEDZ wymaga przygotowania przez zamawiającego. Wszak pierwszą z sześciu jego części stanowią informacje o postępowaniu, które on musi wypełnić, ponadto musi wskazać wykonawcom, które elementy formularza JEDZ zawartego w rozporządzeniu KE muszą zostać wypełnione przez wykonawcę w danym postępowaniu. System na stronie KE na to wszystko pozwala w bardzo prosty sposób: zamawiający po prostu wpisuje kilka podstawowych danych dotyczących zamawiającego oraz postępowania, a następnie zaznacza te spośród znajdujących się tam oświadczeń, które będzie musiał wypełnić wykonawca. System zawiera też opcję polegającą na wpisaniu numeru ogłoszenia w TED – wówczas dane o zamawiającym i postępowaniu powinny zaimportować się z TED automatycznie. Brak numerku z TED nie przeszkadza jednak (co najwyżej dodaje odrobinę pracy), dzięki czemu systemu można używać także w przypadku postępowań, których w TED nie ogłaszamy (jeśli zamawiający na to się zdecyduje, projekt zmiany ustawa pozwala mu na przygotowywanie własnych wzorów oświadczeń).

W zakresie warunków udziału w postępowaniu zamawiający może w odpowiednich sekcjach wymagać tylko ogólnego oświadczenia o spełnieniu odpowiedniej grupy warunków, albo informacji szczegółowych. Na koniec zamawiający wybiera opcję „Eksportuj”, zapisuje na swoim komputerze wygenerowany przez system plik w formacie xml, a następnie – publikując na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia – zamieszcza tam także ten plik. Wykonawca z kolei, pobiera plik ze strony internetowej, wchodzi na stronę systemu JEDZ, wybiera na początku opcję importowania JEDZ i wgrywa plik przygotowany przez zamawiającego do systemu. W efekcie ma zapisane tam dane o zamawiającym i postępowaniu oraz odpowiada tylko na te pytania, które zaznaczył wcześniej zamawiający. Od siebie dodaje informacje o wykonawcy (swoją drogą, nieco skomplikowane) oraz odpowiada na poszczególne pytania. Na koniec wybiera opcję „Drukuj” (póki co) i pojawia się na ekranie podsumowanie z kompletnym wypełnionym przez niego JEDZ. Można też zapisać wypełniony plik w formacie xml po wybraniu opcji „Eksportuj”.

Taki tryb pracy pozwala na łatwe poprawianie oraz ponowne wykorzystanie JEDZ. Zamawiający, jeśli zauważy w przygotowanym formularzu jakieś braki czy błędy, albo po prostu zapragnie go zmienić – wgrywa przygotowany pierwotnie plik xml do systemu, zmienia go i generuje nowy, który może opublikować na stronie internetowej podobnie jak każdą inną informację o zmianie specyfikacji. Wykonawca może wezwany do uzupełnienia wgrać zapisany wypełniony formularz i poprawić czy uzupełnić go, a następnie ponownie wydrukować.

System jednak idealny nie jest. Przede wszystkim, bardzo brakuje opcji wskazywania w pytaniach dotyczących warunków udziału w postępowaniu konkretnych warunków postawionych przez zamawiającego. Wykonawca wypełniając JEDZ musi korzystać także z ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, aby weryfikować oczekiwania zamawiającego (np. w zakresie rodzaju usług czy dostaw, jakie należy przedstawić na udokumentowanie doświadczenia). Ileż prościej by było, gdyby przy odpowiednim pytaniu był wstawiony odpowiedni wymóg – czy to ręcznie przez zamawiającego (metodą „kopiuj – wklej” z ogłoszenia, czy to automatycznie poprzez zaimportowanie odpowiednich danych z ogłoszenia z TED – to jednak wymagałoby zmiany formularza tego ogłoszenia, który obecnie nie jest do tego przystosowany) i wykonawca widziałby go przy pytaniu.

Drugim minusem jest brak możliwości ustawienia przez zamawiającego, jakich konkretnie danych oczekuje w odpowiedzi na swoje pytania – np. w przypadku wspominanego wyżej warunku doświadczenia. Formularz w tym zakresie zawiera tylko następujące pola do wypełnienia: opis, kwota, data i odbiorcy. Szkoda, że nie można ustawić, jakie konkretnie elementy opisu są w danym wypadku niezbędne (np. jeśli warunek dotyczy budowy dróg o odpowiednich parametrach i długości – wyraźnego wskazania, że właśnie klasa drogi i jej długość są tutaj niezbędne). Brak ten może powodować w przyszłości nieco częstsze wzywanie wykonawców do uzupełnienia złożonych informacji.

Generalnie jednak, techniczna strona przedsięwzięcia jest przygotowana całkiem sensownie. Można mieć zastrzeżenia do pochodzącego z dyrektyw języka (aczkolwiek przyzwyczajenie to pewnie kwestia czasu), a sam do końca nie rozumiem jeszcze do końca sposobu wypełniania informacji o wykonawcy (szczególnie w zakresie osób uprawnionych do reprezentacji, gdzie – swoją drogą – mam wrażenie, że0 wymaga się raczej zbyt wiele danych osobowych). W tym zakresie jednak liczę na to, że UZP skorzysta z wyraźnie sformułowanej w rozporządzeniu KE opcji i wyda jakieś wytyczne (oby sensowne).

44 komentarze do: “O wypełnianiu JEDZ

  • Pytanie łatwe nie jest, bo na 18.04.2016 JEDZ jest tylko w przepisach europejskich, a w krajowych go brak. Ale tak czy owak, przepisy europejskie instytucję uzupełniania dokumentów (w tym JEDZ) przewidują – np. art. 56 ust. 3 dyrektywy klasycznej.

 1. Czy w przypadku korzystania z zasobu w zakresie „wykształcenie i kwalifikacje zawodowe” od osoby fizycznej (nie prowadzącej działalności) ta osoba wypełnia JEDZ?
  Jeżeli nie wypełnia JEDZ to jej „wykształcenie i kwalifikacje zawodowe” wpisujemy w JEDZ Lidera Konsorcjum czy Członka Konsorcjum (aby wykazać spełnienie warunków SIWZ)?

  • U nas wciąż chyba stosuje się w praktyce podział na dysponowanie bezpośrednie (wówczas osoba wskazana w JEDZ wykonawcy – w przypadku konsorcjum tego z nich, który go „zatrudnia”) i pośrednie (wówczas osoba wskazana w JEDZ podmiotu trzeciego). Ale komentarz w formularzu JEDZ może powodować wątpliwości, nadal tego podziału się należy trzymać :)

 2. Witam
  Ja mam problem z wypełnieniem części IV, punkt C, podpunkt 6, czy ja mam tu wypisać wykształcenie i kwalifikacje w podpunktach a) lub b) wszystkich pracowników kadry kierowniczej

  w podpunkcie 5 co to sa usługi o charakterze złożonym , w siwz nie ma żadnego oświadczenia, i nie wiem czy mam coś zaznaczyć czy omijam

  • Część IV wykonawca wypełnia w takim zakresie, w jakim zamawiający postawił warunki udziału w postępowaniu. W gruncie rzeczy zamawiający powinien wskazać, wypełnienia których punktów wymaga. Z tego powodu literkę w punkcie C.6 wybieramy stosownie do tego, czego wymagał zamawiający (zresztą – nawet w treści mamy – „w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentów zamówienia”). C.5 wypełniamy także stosownie do tego, czego wymagał zamawiający – jeśli wymagał złożenia oświadczenia o poddaniu się kontroli (§ 2 ust. 4 pkt 7 rozporządzenia o rodzajach dokumentów…), wypełniamy, jeśli nie – punkt jest bezprzedmiotowy i zamawiający nie powinien wymagać jego wypełniania.

 3. W SIWZ jest zapis Zamawiającego na złożenie JEDZ dla podwykonawców zgodnie z art 25a pkt.5. Jak należy postąpić w przypadku gdy do oferty należy załączyć załącznik dotyczący kluczowych urządzeń, w którym oprócz oczywistych rzeczy jak parametry techniczne, wpisujemy typ/producenta?
  Czy firmy wpisane w tym załączniku należy traktować jako dostawców czyli podwykonawców (zgodnie z definicją art. 2 pkt 9b) i dla nich należy złożyć JEDZ? Załącznik składa się z 30 pozycji :/

  • Teoretycznie tak, choć wiele zależy tu od tego, co jest przedmiotem zamówienia. Wyjścia są trzy: złożyć, nie składać i poczekać na reakcję zamawiającego (jeśli uzna to za konieczne, wezwie do uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp – minus jest taki, że może być trudno zebrać te oświadczenia w terminie wyznaczonym przez zamawiacza) albo zadać pytanie zamawiającemu :)

   • Dziękuję za odpowiedź. Zamówienie jest na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Zakładając teoretycznie, że uda się ściągnąć te 30 JEDZ-ów, to oferta robi się absurdalną encyklopedią.. a miało być łatwiej, prościej.

 4. Witam, może to głupie pytanie ale czy muszę podać datę urodzenia, miejsce urodzenia i miejsce zamieszkania w JEDZ w części II sekcja B? Naprawdę jest to niezbędne Zamawiającemu?

  • Nie sądzę, by były do szczęścia komukolwiek potrzebne (miejsce zamieszkania teoretycznie może się przydać, by zidentyfikować, skąd ma pochodzić zaświadczenie o niekaralności, ale w większości takich zaświadczeń taka informacja się tak czy owak znajduje). Zawsze, jeśli zamawiający poczuje, że tego potrzebuje, będzie wzywać do uzupełnienia…

 5. Witam,
  przygotowuję JEDZ do przetargu, w którym mamy sporo podmiotów trzecich. Czy mam zaznaczyć dla podmiotu trzeciego odpowiedź „Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami” TAK i poniżej wpisać „udostępniający zasoby?

  I mam jeszcze jedno pytanie: formularz przy zaimportowaniu dokumentu .xml różni się od formularza, który pojawia się po wciśnięciu opcji „stwórz odpowiedź”. Czy to oznacza, że zamawiający źle przygotował JEDZ?

  • Wspólne udzielanie zamówienia dotyczy konsorcjum. Polegania na potencjale innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowanie dotyczy inny punkt JEDZa (II.C).
   Odnośnie pytania drugiego – jedna z podstawowych funkcjonalności serwisu udostępnionego przez UE polega na tym, że zamawiający może odpowiednio przygotować formularz – oznaczyć te pola, które wykonawca musi wypełnić. W efekcie po zaimportowaniu dokumentu przygotowanego przez zamawiacza wykonawca widzi formularz bez pól, których zamawiający nie potrzebuje.

   • Dziękuję za odpowiedź. Niestety widocznie coś jest nie tak z dokumentem przygotowanym przez zamawiającego, bo dostępne są wszystkie możliwe w danej części okienka, które pozostawiamy puste ponieważ nie są wymagane SIWZem.
    Jednak w przypadku zastosowania w części IV JEDZ punktu ALFA – czy zaznacza go każdy z konsorcjum oraz wszystkie podmioty udostępniające?

 6. Wykonawca złożył JEDZ. Nie wypełnił części dot. zasobów technicznych i zawodowych ale załączył do oferty (już na etapie składania ofert) oświadczenia o wykonanych usługach i posiadanych osobach. Co w tym przypadku? Czy czytamy dokumenty łącznie czy mam wezwać go do uzupełnienia JEDZ jako nie prawidłowo wypełnionego?

 7. ja mam pytanie techniczne i nieco od drugiej strony, tzn. od strony Zamawiającego . Planuję duże zamówienie, w którym chcę, aby wykonawca wykazał, że dysponuje wieloma specjalistami niezbędnymi do realizacji zamówienia, jednak moje obawy budzi fakt sprawdzenia np. 20 JEDZ. Czy ma Pan doświadczenie praktyczne w sprawdzaniu JEDZ – ile mniej więcej może zajmować rzetelne sprawdzenie Jednolitego Dokumentu Zamówienia?

  • Wszystko zależy od tego, czego zamawiający w owym JEDZu wymaga (np. czy w części 4 chce tylko sekcji alfa, a jeśli nie – wypełnienia ilu i których pól oczekuje), a także tego, co wykonawca napisze. Jeśli nie korzysta ze środków naprawczych w zakresie przesłanek wykluczenia, a w części 4 mamy tylko sekcję alfa – sprawdzenie JEDZa trwa moment…

   • Dziękuję serdecznie za szybką odpowiedź.
    Tak, stosujemy uproszczenie w części 4 i będziemy żądać tylko sekcji alfa, w związku z tym co Pan napisał, przestaje budzić nasze obawy żądanie większej ilości specjalistów.

 8. Witam.
  Jako wykonawca jestem zobowiązana do złożenia Jedz w postaci elektronicznej -zaszyfrowany i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  Zamawiający ogłosił postępowanie po 18 kwietnia 2018 jednak wymagał pierwotnie jedz w wersji papierowej dołączony do oferty, co zostało skorygowane pytaniami od Wykonawców.
  W sprostowaniu przesłał informacje na temat przygotowania i składania JEDZ, jednakże nie dołączył ze swojej strony samego dokumentu w formacie XML.
  Moje pytanie , czy Zamawiający ma obowiązek umieścić na stronie internetowej taki dokument do pobrania dla wykonawców? Jesli nie- skąd mogę pobrać dokument w wersji xml aby mozna było go pobrać korzystając z serwisu eESPD a następnie wypełnić i przesłać.
  Próbowałem zapisać JEDZ w wersji do edycji z portalu UZP w róznych formatach ( w tym xml) jednakże system informuje , że „Załadowany plik nie mógł zostać poprawnie odczytany”
  Będe wdzięczna za pomoc.

  • Nie wiem, co napisał zamawiający o formatach JEDZ. Zamawiający nie ma obowiązku przygotowywania i udostępnienia „sprofilowanego” już pliku przez zamawiającego – choć byłoby wszystkim znacznie wygodniej, gdyby to zrobił (ma obowiązek wskazać zakres takiego oświadczenia, a najwygodniej jest zrobić właśnie w ten sposób).
   Na stronie https://ec.europa.eu/tools/espd wykonawca może wygenerować JEDZ samodzielnie w postaci pliku .xml. Aby ten plik odczytać, wystarczy, że zamawiający załaduje go ponownie na stronie https://ec.europa.eu/tools/espd (pliki xml są trudne w odczycie bez odpowiedniego systemu odniesienia :)). Strona odczyta poprawnie tylko taki plik, który został przygotowany z jej wykorzystaniem.
   Ale wykonawca może także sporządzić JEDZ także w innym formacie (np. wypełnić pobrany ze strony UZP formularz w formacie .doc czy .docx – ale zapisuje go wówczas również w takim formacie).

 9. Witam i proszę o pomoc.
  W przetargu nieograniczonym, powyżej progu, w terminie składania ofert Wykonawca złożył JEDZ w wersji elektronicznej. Po jego sprawdzeniu okazało się, że Wykonawca nie wypełnił ostatniego oświadczenia w części VI ,,Oświadczenia końcowe,, oraz nie podpisał JEDZa kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na podstawie art. 26 ust 3 pzp Wykonawca został wezwany do uzupełnienia JEDZ z wskazaniem o nieprawidłowościach w złoźonym JEDZu. W wyznaczonym terminie Wykonawca uzupełnił JEDZ podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jednakże podobnie ja w pierwotnym JEDZu nie wypełnił danych w ostatnim oświadczeniu. Nie wiem co z tym faktem zrobić, wyjaśnić? wykluczyć?? uznać JEDZ za prawidłowy??? Z góry dziękuję za pomoc.

 10. Dzień dobry, Panie Grzegorzu, Zamawiający w JEDZ/ESPD (postępowanie elektroniczne) zapomniał zaznaczyć na formularzy krajowych podstaw wykluczenia. Co istotne wszyscy Wykonawcy złożyli JEDZ/ESPD przygotowany przez Zamawiającego. Czy w Pana opinii można ten błąd jakoś sanować, czy pozostaje tylko unieważnienie postępowania?

  • Może, zakładając, że w postępowaniu wykonawca złoży odpowiednie dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z tych powodów, broniłbym się brakiem wpływu na wynik postępowania. Ale nie dam gwarancji, że to będzie skuteczne :)

 11. Czy pominięcie przez zamawiającego w formularzu JEDZ podstawy wykluczenia o której mowa w części III C JEDZ tj. naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa pracy jest możliwe do naprawienia poprzez wezwanie do uzupełnienia w trybie określonym w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp?

  • Wypada dawać wykonawcom drugą szansę, jeśli oni czegoś zapomnieli zaznaczyć. Jeśli zamawiający czegoś nie oznaczył do wypełnienia i wykonawca postąpił zgodnie z tym… cóż, pewnie załatwienie tego w drodze uzupełnienia uznałbym za małe zło w porównaniu z unieważnianiem postępowania, ale na pewno nie jesteśmy w zgodzie z przepisami Pzp :) A jeśli wykonawca dokumentu w takiej sytuacji nie złoży, ratunku dla postępowania raczej nie widzę…

 12. Dzień dobry,

  przygotowuję ofertę przetargową, której elementem składowym jest formularz JEDZ rozszerzony o okienka dotyczące zdolności zawodowej, technicznej i ekonomicznej.

  Moja firma wymogów nie wszystkie wymogi spełnia, w związku z czym przedstawiam JEDZ podwykonawcy udostępniającego zasoby. Oczywiście, podwykonawca ten wypełni swój JEDZ wraz z polami, dotyczącymi wymaganych zdolności.

  Czy w tym przypadku ja jako wykonawca również mam obowiązek uzupełnić swój JEDZ o dane dot. zdolności zawodowej, technicznej i ekonomicznej? Czy zostawić te pola puste?

 13. Witam,
  prowadzę przetarg o wartości unijnej na kredyt przez platformę zakupową.
  Ofertę przez platformę zakupową złożył Bank X z centralą w Warszawie (adres warszawski) – to on zarejestrował się jako wykonawca. Ofertę podpisało podpisem elektronicznym dwóch pełnomocników, którzy są pracownikami banku ale oddziału regionalnego (adres mojej miejscowości) mających pełnomocnictwo podpisane przez wiceprezesa zarządu i członka zarządu z centrali w Warszawie.

  JEDZ jako wykonawcę wskazuje Bank X ale z adresem olsztyńskim.
  Wiem, że dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia – KRK bank przedłoży dla wszystkich członków zarządu centrali warszawskiej (tak było w poprzednim przetargu), a ewentualna umowa będzie podpisana przez warszawską centralę banku (tak było w poprzednim przetargu).

  A teraz pytania:
  1. czy jeśli przyjmiemy że wykonawcą jest Bank centrala warszawska z adresem warszawskim, to trzeba wezwać wykonawcę do poprawienia JEDZ w zakresie właściwego oznaczenia adresu wykonawcy, czy wystarczy, że właściwy adres jest podany w Formularzu oferty?
  2. Czy można przyjąć, że wykonawcą jest po prostu Bank X i nie ma znaczenia, że w oznaczeniu wykonawcy w JEDZ jest adres mojej miejscowości, a nie warszawski i wtedy nie wzywamy do poprawienia JEDZ?

 14. Dzień dobry! Funkcjonuję w zamówieniach publicznych od 3 miesięcy i rzucono mnie na głęboką wodę:) Prowadzę przetarg nieograniczony pow. 214000 Euro. W JEDZ cz. I opublikowanym na naszej stronie internetowej nie uzupełniłam nr ogłoszenia i pozostał błędny adres strony internetowej ogłoszenia w TED. Co w takim przypadku, czy mogę pozostawić to w takiej formie, czy jest to na tyle istotne, że muszę poprawić, jeśli poprawić to czy muszę przesuwać termin otwarcia ofert i zmienić ogłoszenie? Z góry dziękuję za odpowiedz!
  Olek

  • Nie do końca łapię, ale jeśli w JEDZ są poza tym prawidłowe dane postępowania i dokument da się jednoznacznie połączyć z określonym postępowaniem, to nie byłby błąd, którym bym się przejmował. Jeśli nie, trzeba byłoby poprawić, przy czym nie przesuwałbym z tego powodu terminu składania ofert, jeśli wciąż pozostało więcej niż kilka dni.

 15. Dzień dobry,
  Wypełniam właśnie po raz pierwszy formularz JEDZ, korzystając z narzędzia dostępnego na stronie https://espd.uzp.gov.pl/ . Zamawiający w przetargu do którego przystępuję przygotował plik xml do zaimportowania, stąd teoretycznie nie pozostawił wątpliwości które części JEDZ mają zostać wypełnione. Zastanawiam się jednak nad dwiema kwestiami:1) Dlaczego pozostawia się do wypełnienia część III C JEDZ, skoro, zgodnie z SIWZ, zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust. 5 ustawy Pzp i 2) Czy dla wszystkich oświadczeń w części III C JEDZ odnośnie: upadłości, niewypłacalności, układu z wierzycielami, innej sytuacji podobnej, aktywów zarządzanych przez likwidatora i zawieszenia działalności gospodarczej, można wskazać KRS jako bazę danych z której może powyższe informacje pozyskać zamawiający?
  Z góry bardzo dziękuję za podpowiedź i pozdrawiam:)

  • Przepraszam, komentarz poleżał dwa dni w spamie. 1) Część III C odnosi się także do przesłanek wykluczenia z art. 24 ust. 2 Pzp (o ile dobrze pamiętam, kilka ostatnich pytań). 2) Nie wiem :) Nie odpowiem z marszu, bo nie pamiętam, czy wpisy do KRS w tym zakresie mają charakter konstytutywny i czy wszystkie okoliczności z JEDZ są nimi objęte. Trzeba sprawdzić. Ale wskazanie lub niewskazanie KRS w tych punktach nie ma w praktyce specjalnego znaczenia :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *