O terminie obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Niedawno pisałem w szponach o wnoszeniu zabezpieczenia. Dzisiaj będzie o jego zwrocie. A ściślej: o terminie, do jakiego powinno obowiązywać zabezpieczenie wnoszone w postaci niepieniężnej (zwykle – gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Sprawa zaś o tyle jest ważna, że takie właśnie niepieniężne formy w przypadku zabezpieczenia są niezwykle popularne. Dość rzadko zdarza się bowiem, aby wykonawca chciał zamrażać żywą gotówkę na często bardzo długi okres.

Zgodnie z art. 147 ust. 2 Pzp zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Nie ma zatem wątpliwości, iż w okresie obowiązywania umowy zabezpieczenie powinno również nieprzerwanie obowiązywać. Art. 151 Pzp precyzuje, kiedy następuje zwrot zabezpieczenia: 30 dni od dnia uznania zamówienia za należycie wykonane, a w przypadku części pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi jakości (maksymalnie do 30%) – 15 dni od dnia zakończenia okresu tej rękojmi.

Czemu to ma służyć? Dlaczego wadium zwraca się niezwłocznie po zajściu określonych okoliczności, a zabezpieczenie dopiero po pewnym czasie? I dlaczego ten czas jest zróżnicowany zależnie od tego, czy chodzi tu o realizację przedmiotu umowy, czy o upływ okresu rękojmi? Na forum actuariusowym miałem przyjemność niedawno podyskutować na temat znaczenia owego art. 151: czy przepis ten powoduje, że zabezpieczenie w formie gwarancji ma obowiązywać przez okres trwania umowy + 30 dni, czy też oznacza, że zabezpieczenie ma obowiązywać jedynie przez okres trwania umowy, a 30 dni to jedynie termin na zwrot przez zamawiającego dokumentu.

Warto zastanowić się co sformułowanie „zwrot zabezpieczenia” oznacza. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu sprawa jest prosta – oddając fizycznie pieniądze, jednocześnie zamawiający pozbywa się możliwości korzystania z nich (są to kwestie nierozerwalnie ze sobą związane). W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie niepieniężnej możliwości jest więcej – fizyczne oddanie papierka wykonawcy tylko czasami będzie jednoznaczne z pozbawieniem się możliwości korzystania z niego (zwolnieniem zabezpieczenia). Wszak całkiem realna jest opcja, gdy zwrot dokumentu następuje po wygaśnięciu jego ważności, równie realna jest opcja, w której zamawiający nie zwraca dokumentu, ale informuje wykonawcę czy gwaranta o zwolnieniu go ze zobowiązania. Który zatem moment oznacza zwrot zabezpieczenia – moment, w którym zamawiający przestaje mieć prawo do korzystania z zabezpieczenia (zostaje ono zwolnione), czy moment, w którym dokonuje on fizycznego zwrotu niekiedy bezwartościowego papierka?

Z praktycznego punktu widzenia ów przedłużony w stosunku do planowanego terminu realizacji umowy czas obowiązywania zabezpieczenia ma kluczowe znaczenie. Sytuacje, w których po stronie zamawiającego pojawiają się roszczenia finansowe do wykonawcy niezwykle często mają miejsce po upływie planowanego terminu realizacji umowy. Wszak najczęściej chyba przewidywanym karami umownymi są kary za zwłokę w realizacji zamówienia. Zwłokę zaś da się udowodnić dopiero wtedy, gdy termin będzie przekroczony. Gdyby zabezpieczenie miało wygasać już momencie planowanego terminu zakończenia umowy, zamawiający nie miałby żadnego narzędzia wyegzekwowania należnych mu kar. Ba, nie miałby także narzędzia wyegzekwowania przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia na przedłużony okres realizacji umowy – wszak przed planowanym terminem z formalnego punktu widzenia nie mógłby się tego domagać, bo wykonawca zawsze mógłby się upierać (niezależnie czy miałoby to związek z rzeczywistością), że zdąży. Po upływie terminu, zamawiający nie dysponowałby już ważną gwarancją i nie miałby żadnego „straszaka” na wykonawcę, aby ten przedłużenie mu dostarczył. Owo 30 dni służy m.in. temu, aby skutecznie dochodzić roszczeń z gwarancji lub skutecznie wymagać od wykonawcy jej przedłużenia.

Przykładowa sytuacja: planowany termin zakończenia realizacji umowy: 31 grudnia. Zamawiający przystępuje do odbioru i okazuje się, że coś jest nie tak i odbioru dokonać nie można. Albo po prostu wykonawca pozostaje w zwłoce i odbiór następuje 15 stycznia. Następnie zamawiający wzywa do zapłaty kar z tytułu zwłoki z terminem 7-dniowym. Wykonawca nie płaci, zamawiający przekonuje się o tym 22 stycznia. Gdyby traktować art. 151 Pzp w kategoriach „papierka”, zabezpieczenie już by nie obowiązywało od ponad trzech tygodni i zamawiający nie miałby z czego dochodzić roszczeń. Chyba nie o to chodzi w całym tym biznesie. Swoją drogą, nie ma też żadnego logicznego powodu, aby zamawiający posiadający zabezpieczenie w pieniądzu miał być w lepszej pozycji i w 15. dniu po upływie okresu rękojmi, niż posiadający zabezpieczenie w postaci gwarancji.

Ustawodawca zresztą (wyjątkowo) prezentuje tu dość konsekwentną postawę. W przypadku wadium, po wygaśnięciu możliwości zaistnienia przesłanek jego zatrzymania, nakazuje zwrócić je niezwłocznie (tam zwykle przesłanki następują w trakcie odpowiedniego okresu i da się z góry przewidzieć okresy jego obowiązywania). W przypadku zabezpieczenia daje zamawiającemu 30 dni po upływie okresu realizacji zamówienia, a w przypadku rękojmi (tam, gdzie szanse, że coś się zdarzy na sam koniec) – 15 dni. Oczywiście, jeśli odbiór zamówienia nastąpi w z góry zaplanowanym terminie, zatrzymywanie wadium na kolejne 30 dni nie będzie już miało żadnego sensu. W tym przepisie nie chodzi jednak o to, by zamawiający mógł przetrzymywać gwarancję ponad miarę, ale właśnie po to, by owa gwarancja obowiązywała chwilę dłużej na wypadek jakiegoś „nieszczęścia”.

94 komentarze do: “O terminie obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 1. Czy Zamawiajacy sam z siebie powinien bez wezwania zwrócić zabezpieczenie, czy trzeba się upominać? Co jeśli nie oddał w terminie? Czy zwrot należytego wykonania umowy podlega przedawnieniu? Która ustawa jest tu ważniejasza – ustawa o rachunkowości, gdzie naleznosć przedawnia się po 2 latach, czy ustawa PZP?

  • Powinien oddać sam z siebie, ale w praktyce pewnie nieraz przyjdzie się upominać. Jeśli nie oddał – wzywać, a jak nie podziała, to iść do sądu. W ustawie o rachunkowości ani w Pzp nie szukałbym terminów przedawnienia należności, raczej w kc.

 2. czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie „papierka” może wygasnąć np. po 12 miesiącach przy 36 miesięcznej umowie?
  można zapisać, że przed wygaśnięciem wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nowe na kolejny okres i obwarować to karą za niedostarczenia
  a może wymagać od razu zabezpieczenia ważnego przez cały okres obowiązywania umowy +30 dni? czy są jakieś przepisy które by tego zabraniały?

  • Co do zasady zamawiający powinien wymagać zabezpieczenia na cały okres, ale wyobrażam sobie wyjątkowe przypadki, gdy będzie to raczej niemożliwe (np. umowa na 15 lat). Jednak w takim wypadku należałoby w umowie zawrzeć wymóg dostarczenia nowego zabezpieczenia w odpowiednim terminie przed wygaśnięciem poprzedniego i wypłatę kwoty z takiej gwarancji, jeśli przedłużenie nie będzie dostarczone w tym terminie – kara może być, ale nie musi (w szponach pisałem o tym: http://www.wszponachzamowien.pl/?p=1990).
   Swoją drogą, ustawodawca doprecyzowuje nam zasady w tym zakresie w obecnej nowelizacji i wskazuje kiedy zabezpieczenie będzie musiało być na pełny okres, a kiedy nie – i jak w tym zakresie postępować (nowe przepisy art. 150 ust. 7-10 Pzp).

 3. Co się dzieje w przypadku gdy jednostka budżetowa nie oddała w terminie zabezpieczenia należytego wykonania w umowy i upłynęło już wiele lat (zabezpieczenie wpłynęło w 2001 r., nie wiadomo kiedy powinno zostać zwrócone, ale wiadomo że nie zostało do tej pory zwrócone)? Czy to się jakoś przedawnia? a jeśli powinno mimo wszystko zostać teraz zwrócone, to co w przypadku kiedy firma, której należałoby oddać pieniądze, już nie istnieje?

  • Cóż, mamy roszczenie majątkowe do zamawiającego. Termin przedawnienia takiego roszczenia to – skoro zapewne miało związek z działalnością gospodarczą wykonawcy – 3 lata (art. 117 kc). Jako zamawiający oddałbym zapewne tak czy owak. Jeśli firma nie istnieje, to wypada szukać następców prawnych.

 4. Proszę o informację: umowa podpisana 15 sierpnia, a świadczenie usługi 01.09.2016-31.08.2018. jak powinno wyglądać zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej. czy powinno obowiązywać od daty zawarcia umowy czy od daty rozpoczęcia świadczenia usługi czyli 01.09.? pozdrawiam – Beata

 5. Dzień dobry,
  proszę o podpowiedź czy sytuacja, w której zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy po x latach pomniejszone o rzekome koszty prowadzenia rachunku, które są co najmniej nieracjonalne i wynoszą 25 % całej zatrzymanej kwoty, jest dopuszczalna? co można zrobić w takiej sytuacji? Pozdrawiam, Marta.

  • Cóż, zapewne zacząłbym od prośby o przedstawienie uzasadnienia takiego potrącenia, aby wiedzieć, na czym w ogóle stoję. Można też poprosić o kopie umów rachunków bankowych. Potem wezwałbym (o ile miałbym podstawy, co jednak jest dość prawdopodobne) do zapłaty brakującej kwoty + odsetek (bo zabezpieczenie ma spoczywać na oprocentowanym rachunku), a jeśli to nie podziała – pozostaje tylko sąd.

 6. Moje pytanie dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umowy podwykonawcy- umowny termin zakończenia robót- 31.03.2017r, a całości inwestycji 31.12.2017r, czyli odbiór przez Inwestora nastąpi po tej dacie. W związku z powyższym, czy można rościć o zwrot zabezpieczenia Podwykonawcy po jego zakończeniu robót- tj. 31.03.2017r.i od tego momentu naliczyć okres rękojmi, czy też dopiero po odbiorze Inwestora?
  pozdrawiam

 7. Proszę o odpowiedź jakie terminy zastosować np. 10% wartości zadania to jest 50 tysięcy. Podpisanie umowy 20.05.2017 i początek gwarancji, gwarancja i rękojmia 60 m-ce , termin wykonania umowy 31.09.2017. Jaki termin rękojmi do 15.10.2022 czy 15.11.2022

  • Pięcioletni termin rękojmi biegnie zapewne od momentu odbioru, a zatem upływa 30.09.2022 (o ile wskazany tu termin wykonania jest równoznaczny z planowanym terminem odbioru). Nie ma żadnego uzasadnienia do tego, aby 30% zabezpieczenia trzymać jeszcze przez półtora miesiąca…

 8. Przykładowo termin wykonania zamówienia to 11.01. Czy zamawiający ma prawo naliczyć kary za niedotrzymanie warunków umowy w sytuacji gdy zamawiający i wykonawca podpisują aneks terminowy na roboty w dniu przykładowo 10.01 a ubezpieczyciel poręczający należyte wykonanie kontraktu robi aneks do gwarancji z datą 13.01. Czy następuję brak ciągłości gwarancji (okres wykonywania umowy + 30 dni od odbioru). przez te trzy dni?

  • Kary nalicza się wtedy, gdy w umowie są przewidziane. Trzeba też zważyć na kilka innych kwestii – czy na pewno doszło do przerwy w ciągłości zabezpieczenia (pierwotne powinno obejmować okres ciut dłuższy niż tylko do 11.01), czy miała ona jakikolwiek wpływ na realizację umowy (zapewne nie miała, a nie jesteśmy tu aż tak związani formalizmem postępowania jak przy wadium) i z czego wynikała (jeśli warunki aneksu ustalono 10.01, to zdobycie i dostarczenie gwarancji w trzy dni jest wynikiem przyzwoitym). Warto takie okoliczności przewidywać wcześniej w umowie…

 9. Witam , proszę o poradę. Umowa trwała do stycznia 2017 i do tego czasu zabezpieczeniem należytego wykonania umowy była gwarancja w postaci ubezpieczenia, jednak rozliczenie nadal nie zostało zakończone co tym przypadku jeśli okaże się, że zlecenie nie zostanie przyjęte?

  • Trochę mało danych. Jeśli tam, gdzie mowa o zleceniu, chodzi o żądanie wypłaty z gwarancji, a gwarancja wygasła w styczniu, to nie spodziewałbym się cudów – jedynym źródłem zobowiązania gwaranta jest sama gwarancja i po terminie jej wygaśnięcia w większości wypadków nie da się go zmusić do zapłaty. O przedłużanie zabezpieczenia trzeba troszczyć się na bieżąco.

 10. zwracam się z prośbą o poradę , czy mogę zaliczyć do przychodów firmy wartość zabezpieczenia należytego wykonania robót a jeśli tak to z jaką datą? Chodzi tu o pobrane zabezpieczenie wykonania robót od firmy która nie istnieje i nie mamy z nikim kontaktu . Zabezpieczenie powinno być oddane w roku 2014 i od tamtej pory nie udałao nam się nikogo znaleźć a tak jak wspominałąm firma nie istnieje. Czy ten okres przedawnienia 3 letni tu obowiązuje ? Nadmieniam , że nigdy nie było naszym celem nie wypłacenie zabezpieczenia ale w tym przypadku nie było komu.

 11. Proszę o pomoc – zamawiający zawarł umowę o roboty budowlane, które planowo miały być wykonane do dnia 15 grudnia 2017 r. Wykonawca udzielił zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej do 15 stycznia 2018 r., jednakże pracownicy zamawiającego nie dopilnowali przedłużenia gwarancji. Dodam, że przedłużenie umowy nie jest możliwe, gdyż przepisy obowiązujące w chwili zawarcia umowy oraz postanowienia samej umowy i specyfikacji nie pozwalają na to. Czy zamawiający może żądać udzielenia nowego zabezpieczenia do czasu wykonania robót?

 12. Proszę o informację, dot. zwrotu zabezpieczenia.
  Zamawiający na drodze sądowej uzyskał zabezpieczenie należytego wykonania, zabezpieczenie było w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Czy po wypłacie prze ubezpieczyciela pieniędzy, zabezpieczenie w formie gwarancji, powinno być zwrócone wykonawcy.
  Czy jedna w związku z sprawa sądową i sporem, oryginał powinien zostać u zamawiającego?

 13. proszę o informację dot.zwrotu gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy, po upływie okresu ważności. Jakim dokumentem i jaką drogą zwrócić dokument gwarantowi? Pismo przewodnie do dokumentu gwarancji i wysłanie np. za pośrednictwem poczty polskiej, za potwierdzeniem odbioru, tak będzie ok?

 14. proszę o pomoc i informację.
  Umowa na okres 1 maj 2017 – 30 kwiecień 2020 z możliwością wypowiedzenia przez obie ze stron z 3 miesięcznym okresem. ZNWU – gwarancja bankowa na cały okres obowiązywania umowy plus miesiąc. Wykonawca wypowiada umowę, która kończy się ostatniego września 2018. ostatniego dnia realizacji usługi dostaje wypowiedzenie od Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy. I tak od następnego dnia wchodziła inna firma wybrana w drodze przetargu publicznego. poprosili równie o zapłatę kwoty, która groziła wykonawcy za zerwanie umowy z jego winy. oczywiście wykonawca nie zapłacił tej kwoty i została gwarancja bankowa:). gwarancja jest ważna przez okres realizacji usługi, ale usługa zakończyła się wcześniej. i pytanie moje, czy gwarancja również traci ważność wcześniej tzn z dniem zakończenia świadczenia usługi plus miesiąc. w umowie dodatkowo zapis, że zamawiający zwraca gwarancje w ciągu 30 dni od zakończenia świadczenia usługi, ale podanej w paragrafie 1, a tam widnieje data pierwotna. proszę o info, również jakieś ciekawe wyroki w takich sprawach. będę wdzięczna.

  • Co prawda gwarancje stanowią zobowiązania abstrakcyjne, tzn. ich treść odczytuje się niezależnie od zewnętrznych okoliczności, ale art. 151 Pzp wskazuje, w jakim terminie zamawiający ma obowiązek zwrócić zabezpieczenie. Wykorzystanie zabezpieczenia po tym terminie może być poddawane w wątpliwość (moim zdaniem słusznie), ale nie znam żadnego przypadku rozstrzygnięcia sądowego w podobnej sprawie.

 15. proszę o informację nt. zwrotu zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia w przypadku kiedy zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji ubezpieczeniowej udzielonej przez gwaranta na jednym druku gwarancji równocześnie z gwarancją właściwego usunięcia wad i usterek.
  Jak zwrócić takie zabezpieczenie skoro gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek wciąż trwa i zwrot papieru gwarancji nie jest możliwy? Czy można zrobić zapis w protokole odbioru( dotyczy robót budowlanych odebranych w terminie i bez uwag), że zamawiający zwraca zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania zamówienia czy też lepiej wysłać osobne pismo do Wykonawcy w terminie 30 dni od wykonania? Czy też można uznać, że zabezpieczenie zostało zwrócone bo upłynął termin jego działania i nie przedstawiać żadnej informacji wykonawcy czy gwarantowi?

 16. Dziękuje za odpowiedź i drążę dalej poprzedni temat.
  A co w przypadku gdy gwarancja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązuje np. do 30.07.2019 a wykonawca już zakończył zadanie i protokół odbioru podpisano bez zastrzeżeń 15.05.2019 plus 30 dni na zwrot to daje nam 15.06.2019 a nie 30.07.2019. W takim przypadku wygaśnięcie gwarancji jest po upływie 30 dni od wykonania.Czy jeżeli zamawiający nie poinformuje wykonawcy o zwolnieniu z zobowiązań objętych gwarancją nie będzie miał zarzutu o nie przestrzeganie art.151 ust.1 pzp?

  • Nie sądzę, aby ktoś robił z tego zarzut zamawiającemu, choć oczywiście wykonawcy może zależeć na wcześniejszym zwolnieniu (np. może mu to uwolnić kasę na limitach gwarancyjnych/kredytowych, którą będzie mógł dzięki temu wcześniej wykorzystać gdzie indziej), więc warto o tym pomyśleć. Jednak ponieważ oryginalnej gwarancji oddać w tym momencie nie można, są dwie opcje: albo wykonawca zastąpi starą gwarancję nową gwarancją, obejmującą tylko zobowiązanie dot. rękojmi (gdy przekaże nową, można oddać starą), albo zamawiający zwolni pisemnie gwaranta ze zobowiązania w tym zakresie…

 17. Proszę o informację, czy firma która w 2017 wybudowała chodnik i udzieliła 5 lat gwarancji może ubiegać się o zwrot zabezpieczenia usunięcia wad i usterek, w związku z tym, że inna firma na zlecenie tego samego inwestora wykonała na pewnym odcinku pod tym chodnikiem kanał deszczowy (rozbierając chodnik częściowo), a po zakończonej robocie odtworzyła chodnik do stanu pierwotnego

 18. Kto ponosi koszty przedłużenia zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowej w przypadku, wydłużenia terminu realizacji zamówienia ze względu na zlecenie robót dodatkowych, których zaistnienia żadna ze stron nie jest „winna”. Zmiana umowy w tym zakresie i z tego powodu została przewidziana, z zastrzeżeniem o podpisaniu aneksu pod warunkiem przedłużenia zabezpieczenia.

  • Nie spotkałem się z przypadkiem, aby to zamawiający bezpośrednio ponosił koszty zabezpieczenia. Miałby z tym zresztą problem formalny, bo przecież musiałby stosować ustawę ;) Jednak w praktyce i tak w ostatecznym rozliczeniu koszty te zawsze są składową wynagrodzenia wykonawcy. Zmieniając umowę, można pomyśleć także o tym (podnosząc wynagrodzenie wykonawcy). Zwłaszcza, że jeśli przyczyna zmiany umowy nie leżała po żadnej ze stron, to w cywilizowanym świecie należałoby ryzykiem się podzielić. Niestety, w naszym realnym świecie to może nie zadziałać…

 19. Proszę o odpowiedź jak należy liczyć termin obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy (obejmujący 100% kwoty zabezpieczenia) w przypadku gdy terminem zakończenia umowy jest zgłoszenie gotowości do odbioru robót budowlanych. Zamawiający w umowie zastrzegł, że odbioru dokona w ciągu 10 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia, a w przypadku wykazania podczas odbioru wad lub usterek, w terminie 7 dni roboczych od dnia przystąpienia do odbioru. Zdefiniował także dzień roboczy jako każdy dzień od pn-pt z pominięciem dni wolnych od pracy.
  Przykładowo czy termin ten powinien zostać policzony w następujący sposób: dzień zgłoszenia gotowości do odbioru robót + 10 dni roboczych + 7 dni roboczych + 30 dni na zwrot?
  W tym przypadku co jest początkiem terminu obowiązywania zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady (pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia): dzień podpisania protokołu odbioru robót czy dzień następujący po okresie 30 dniowym na zwrot?
  Uprzejmie proszę o odpowiedź.

  • Jako początek biegu okresu rękojmi przepisy wskazują „wydanie rzeczy kupującemu” (art. 568 § 1 kc). Nie wiem, co jest przedmiotem, nie wiem, kiedy zamawiający przyjmuje do użytkowania, ale zazwyczaj dzieje się to w momencie protokołu odbioru (zazwyczaj, ale nie zawsze, bo przecież można użytkować przed odbiorem). Oczywiście strony mogą też zasady obowiązywania rękojmi zmienić i jeśli w umowie początek okresu rękojmi jest oznaczony inaczej, to obowiązuje umowa (art. 558 § 1 kc). Z kolei co do obowiązywania zabezpieczenia – art. 151 ust. 1 odnosi się do zwrotu w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania go za należyte, a zatem w tej sytuacji do protokołu odbioru (z zastrzeżeniem, że o należytym wykonaniem powinien świadczyć też odbiór z drobnymi usterkami). Na pewno nie wymagałbym od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia obowiązującego dłużej niż wyliczony w powyższy sposób termin odbioru (czyli termin wykonania + 2 tygodnie + 30 dni na zwrot). Okoliczności przedłużenia zabezpieczenia na wypadek rozmaitych okoliczności (nie tylko tych związanych z odbiorem) powinny być w umowie…

 20. Dzień dobry,
  A jak wygląda kwestia zwrotu zabezpieczenia (w formie pieniężnej), jeśli w umowie na poszczególne części jej przedmiotu sa rożne okresy gwarancji i rękojmi (60 m-cy, 36 m-cy i 12 m-cy). W umowie znajduje się jedynie postanowienie, „że zwrot nastąpi po upływie okresu rękojmi i gwarancji”. czy zwrot zostanie wykonany po upływie najdłuższego z okresów wskazanych w umowie?

 21. Czy w przypadku zmiany formy zabezpieczenia z pieniężnej na gwarancję w trakcie wykonywania umowy, gwarancja powinna obowiązywać od dnia zawarcia umowy czy wystarczy że będzie obowiązywała od dnia jej wystawienia i będzie to wystarczające do zachowania ciągłości zabezpieczenia?

 22. czy dobrze rozumiem, że jeśli termin wykonania umowy ustalony jest na 120 dni od dnia przekazania placu budowy to gwarancja znwu ma obowiązywać właśnie od dnia przekazania, a nie od dnia zawarcia umowy?
  i drugie pytanie, te 120 dni liczę ciągiem, z sobotami i niedzielami?

  • Termin może być liczony od przekazania placu budowy, ale być może realizacja umowy zacznie się wcześniej (pytanie, jakie obowiązki ma wykonawca). Zakładając, że przekazanie placu budowy jest równoznaczne z rozpoczęciem, chyba nie protestowałbym przeciwko takiemu rozwiązaniu. Problemem byłoby ewentualne postanowienie gwarancji o tym, że podstawą wypłaty zabezpieczenia musi być zdarzenie w okresie obowiązywania gwarancji – gdyby wykonawca wcześniej odstąpił od umowy, zamawiający nie mógłby wyegzekwować kar z tej gwarancji. W takim przypadku gwarancja powinna obowiązywać wcześniej. Oczywiście, nie możemy zapominać, że ustawa Pzp teoretycznie nie nakazuje wnoszenia zabezpieczenia przed podpisaniem umowy. Z kolei zawierający rozsądne rozwiązania czerwony FIDIC umieszcza wniesienie zabezpieczenia pomiędzy listem akceptującym (zamiennik umowy, przyjęcie oferty), a datą rozpoczęcia, jednak nie później niż 28 dni od listu akceptującego.

 23. dzień dobry
  komu „zwrócić wadium jeśli firma została zamknięta, przestała istnieć 30 czerwca a termin zwrotu przypada 10 sierpnia. Czy można je zwrócić na prywatne konto już byłego właściciela?

  • Jeśli to była jednoosobowa działalność gospodarcza – nadal mamy tę samą osobę fizyczną (albo jej spadkobierców). Jeśli to była osoba prawna – obowiązują zasady dotyczące majątku rozwiązywanej spółki (majątek trafia do wspólników). Jeśli zamawiający nie wie, komu oddać, pozostaje depozyt sądowy.

 24. Dzień dobry
  Proszę o pomoc w ustaleniu prawidłowych dat obowiązywania gwarancji łączonej (jeden dokument): należyte wykonanie i usunięcie wad i usterek. Zapisy z SIWZ: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca wniósł 10 % wartości przedmiotu umowy, przy czym:
  a. 70% wartości zabezpieczenia Zamawiający zwolni Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
  b. 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancję wykonania przedmiotu umowy – kwota ta zostanie zwolniona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji wykonania przedmiotu umowy.”
  Zadeklarowany okres gwarancji 60 m-cy. Przedmiot umowy – roboty budowlane. Termin obowiązywania od daty podpisania umowy, termin zakończenia umowy 30.09.20r.
  Od dnia podpisania umowy do 30.09.2020 (30.10.2020) – należyte wykonanie
  01.10.2020 (31.10.2020) – 16.10.2025 (15.11.2025) – wady i usterki

  • Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w momencie wykonania zamówienia (zapewne przejęcia przedmiotu zamówienia lub podpisania protokołu odbioru) i liczy się od tego dnia (a nie od dnia 30 dni późniejszego). Ponieważ zabezpieczenie ma służyć pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi, okres gwarancji w ogóle nas nie interesuje. Jeśli okresu rękojmi nie ma wskazanego w dokumentach przetargowych, liczy się termin z art. 568 kc. (zależnie od przedmiotu zamówienia, dwa lub pięć lat). Do niego dodaje się 15 dni, a nie 30 dni jak powyżej.

 25. Dzień dobry,
  posługując się powyższym przykładem mam pytanie:
  W przypadku gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej tzw łączonej (należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek), dla zachowania terminów na zwolnienie gwarancji powinny się one pokrywać?
  Data końca należytego wykonania umowy to 30.10.2020r, a data początku obowiązywania gwarancji usunięcia wad i usterek to 01.10.2020r?

 26. Dzień dobry,
  Bardzo proszę o informację (nie wiem czy dobrze myślę). Nasza firma podpisała umowę z Wykonawcą (my jesteśmy podwykonawcą a główny inwestor to jednostka budżetowa). W naszej umowie są tylko dwie strony my i wykonawca ale wykonawca ma swoją umowę z jednostką budżetową-nas nic nie łączy. Wykonawca wezwał nas do wniesienia nwu i wiu-oczywiście wnieśliśmy w postaci gwarancji ubezpieczeniowej, ale zaczął się problem. Draft, który został przygotowany został odrzucony ze względu na daty. Nasza firma ma wykonać zadanie do 30.11.br, i gwarancja opiewa do tej daty +30 dni, potem zaczyna się okres wad na 60 mcy+15 dni. Ale wykonawca żąda od nas takich samych dat jak z głównym inwestorem (w ich umowie okres jest wydłużony o kolejny rok). Czy wykonawca może żądać od naszej firmy takich samych terminów skoro w naszej umowie są jasno określone daty? proszę o informację

 27. Witam,
  proszę o informację – jesteśmy firmą budowlaną. mamy zatrzymane zabezpieczenie naszego podwykonawcy, które stało się wymagalne w styczniu 2017, podwykonawca dopiero teraz wzywa nas do jego zwrotu. Czy to roszczenie nie jest już przedawnione i czy mamy obowiązek to zwracać ?

  • To pytanie bez związku z zamówieniami publicznymi, bo ustawa Pzp relacji wykonawcy z podwykonawcą nie normuje. Przynajmniej w tym zakresie :) W tej sytuacji obowiązuje zapewne standardowy okres przedawnienia w stosunkach między przedsiębiorcami, czyli trzy lata. Ale trzeba byłoby sprawdzić, czy tu nie zachodzi jakiś wyjątek, to akurat nie jest moja specjalność :)

 28. Witam, 15.09.2020 upłynął termin w którym jednostka budżetowa powinna zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Ustaliliśmy, że właściciel firmy zmarł a syn zrzekł się po nim spadku. Co dalej powinniśmy zrobić? Jak ustalić czy jest inny członek rodziny, któremu moglibyśmy zwrócić to zabezpieczenie. Syn twierdzi, że nikogo takiego nie ma a on nie chce nic po ojcu.

 29. Dzień dobry, proszę o pomoc. Gwarancja ubezpieczeniowa obowiązywała do 30.04.2020 w 100%, następnie automatycznie od 1.05. obowiązuje w 30% jej wartości. Z racji obostrzeń związanych z COVID niemożliwy był odbiór robót tego 31.03., zadanie nie jest do dziś odebrane a gwarancja automatycznie uległa zmniejszeniu. Czy mamy prawo oczekiwać od Wykonawcy kolejnego aneksu, mimo, że to nasza firma narzuca obostrzenia i z naszej winy niemożliwe jest dokończenie zadania? Z góry dziękuję za pomoc

  • Generalnie zamawiający ma prawo oczekiwać aneksu, gdy umowa się przedłuża. Pytanie jednak, na ile owe covidowe okoliczności usprawiedliwiają działania zamawiającego i czy przypadkiem to on nie dopełnia swoich obowiązków dotyczących umowy (ograniczenia covidowe też powinny być obiektywne) :)

 30. Witam. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 urządzeń wraz z dostawami i usługami/ świadczeniami pomocniczymi. Urządzenia będą dostarczane i odbierane wg ustalonego harmonogramu, każde urządzenie osobno na podstawie indywidualnego protokołu i dla każdego urządzenia nastąpi odrębnie liczony bieg terminu rękojm liczony od dnia odbioru urządzenia. Potwierdzeniem należytego wykonania umowy jest zbiorczy protokół z dostaw wszystkich urządzeń oraz świadczeń pomocniczych wykonanych wraz z ostatnim dostarczonym urządzeniem. Czy w przypadku wystawienia dokumentu zabezpieczenia niepieniężnego termin obowiązywania zabezpieczenia z tytułu rękojmi 30% powinien rozpocząć bieg wcześniej niż upływ terminu obowiązywania 100% zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy? Innymi słowy czy termin ustanowionego zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy może nakładać się częściowo na termin zabezpieczenia z tytułu rękojmi, co w okresach nakładających się powoduje ustanowienie zabezpieczenia w wymiarze pow. 100%

  • Nie można przekroczyć 100%. To jest maksimum zabezpieczenia, a po wykonaniu zadania i rozpoczęciu okresu rękojmi tylko się zmniejsza jego wartość. Nie widzę przeszkód, aby w tym okresie, gdy wciąż mamy 100% zabezpieczenia korzystać z niego na okoliczności związane z rękojmią tych elementów, które zostały odebrane wcześniej, bo przecież nierealizowanie obowiązków z rękojmi też jest niewykonywaniem (czy nienależytym wykonywaniem) umowy (to przecież wciąż jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy). Przy okazji można pamiętać o możliwości stopniowego zmniejszania zabezpieczenia (teraz wprost opisanej w ustawie covidowej, ale w praktyce możliwej do zastosowania już wcześniej) w miarę odbioru kolejnych etapów przedmiotu zamówienia…

 31. Witam. Przedmiotem mojego sporu z Generalnym Wykonawca jest fakt, że Generalny Wykonawca nie chce oddać gwarancji zabezpieczenia robót wpłaconej w pieniądzu, powołując się na art. 117 i 118 KC jako przedawnienie roszczeń. Za późno wg Generalnego Wykonawcy zwróciłem się o zwrot, pomimo ze nie miałam inf.kiedy nastąpił odbior końcowy, bo wykonawalem tylko roboty na początku inwestycji. Czy Generalnym Wykonacwca ma prawo zabrać pieniądze powołując się na uplyw 3 lat.

  • Terminy przedawnienia roszczeń oczywiście się tu stosuje, więc na pierwszy rzut oka – świństwo, ale zgodne z prawem (proszę tylko pamiętać, że te 3 lata upływają 31 grudnia roku, w którym minęłyby trzy lata liczone „normalnie”). Nie odpowiem jednak na pytanie, czy fakt braku poinformowania o odbiorze końcowym nie ma na to wpływu – gdyby zamawiający miał obowiązek to zrobić, a tego nie zrobił (co może wynikać z umowy), zapewne to miałoby istotne znaczenie.

 32. Czy jeżeli w umowie widnieje zapis że Zleceniodawca zwróci zabezpieczenie należytego wykonania zadania projektowego po zakończeniu budowy realizowanej na podstawie tego projektu a budowa ciągnie się już 6 lat i nie wiadomo kiedy się skończy, można odzyskać zabezpieczenie wcześniej czy też nie. Czy jeżeli Zamawiający nie będzie kończył budowy przez następne 6 lat to również zabezpieczenie jest nie do zwrotu ?

 33. Dzień dobry, jeśli gwarancja wynosi 60 m-cy tj. do 01.12.2025r. czy ważność terminu gwarancji powinna trwać o 15 dni dłużej czyli do 15.12.2025r? I dlaczego?

 34. Witam.
  Jako podwykonawca chcemy wnieść zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej (lub bankowej). Zabezpieczenie to 3% naszego wynagrodzenia jako podwykonawcy.
  Na kogo powinna być ta gwarancja wystawiona? na generalnego wykonawcę czy inwestora? Czy jest to dowolność?
  Czy odpowiedni zapis powinien być w umowie o podwykonawstwo czy wystarczą dokumenty przetargowe inwestora?

  • Nie jest zatem zabezpieczenie, o którym mowa w ustawie – wszelkie regulacje w tej sprawie powinny wynikać z Państwa umowy z generalnym wykonawcą (czy z podwykonawcą o poziom wyżej w tej drabince). Dokumenty przetargowe dotyczą stosunku zamawiającego i generalnego wykonawcy i nie regulują w żaden sposób kwestii zabezpieczenia umów między generalnym i podwykonawcami itd.

   I to na generalnego wykonawcę (lub podwykonawcę poziom wyżej, zależy z kim umowę zawieracie) taka gwarancja powinna być wystawiona, chyba że z jakichś powodów (choć trudno mi je sobie wyobrazić) w umowie będzie coś innego.

 35. Czy można wcześniej zwolnić 30% zabezpieczenia rękojmi w sytuacji gdy całe zamówienie ( maski FFP2) zostały juz przez nas zużyte a rękojmia trwa jeszcze 10 mieś?

 36. Dzień dobry,

  Proszę o pomoc w rozwianiu wątpliwości w przypadku umowy, która zakończyła się 01.02.2022 oraz została zawarta w 2018 r. na podstawie starej ustawy o zamówieniach publicznych.
  Przedmiotem umowy była sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych oraz wydzierżawienie urządzenia.
   
  W umowie jest zapis o czasie trwania gwarancji bankowej do 04.03.2022r.
   
  Zgodnie z umową 70% kwoty powinno zostać zwrócone w ciągu 30 dni od daty zakończenia i wykonania umowy czyli do 03.03.2022 r.
   
  Z kolei 30% powinno zostać zwrócone nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.

  Czy w tym przypadku czas trwania gwarancji bankowej (04.03.2022r.) jest równoznaczny z czasem trwania rękojmi za wady i okresem gwarancji, a cała kwota powinna zostać zwrócona nie później niż w ciągu 15 dni od 04.03.2022?

  W rodziale dotyczącym rękojmi za wady jest jedynie zapis, że wykonawca gwarantuje, ze wyroby umowne bedzie dostarczac z odpowiednim terminem waznosci – min. 6 miesięcy zapewniającym bezpieczne zuzycie dostarczonych wyrobów, a w przypadku, gdy dostarczone wyroby umowne będą wykazywaly
  krotszy okres waznosci od zagwarantowanego Zamawiający ma prawo w kazdym czasie
  trwania umowy do ich reklamacji i wymiany.

  W umowie nie ma wskazanego terminu gwarancji i rękojmi.
  Dziękuję za pomoc.

  • O ile dobrze pamiętam, w 2018 ustawa nie pozwalała dochodzić z zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji, a jedynie rękojmi. Okres trwania rękojmi jest ustawowy, chyba że zmieniono go w umowie (nie pamiętam, jaki obowiązywał w 2018, czy rok, czy dwa lata). Mogę tylko przypuszczać, że zapis o 30% w gruncie rzeczy jest tu kompletnie nietrafiony, bo zapewne dostawa materiałów dotyczyła dzierżawionego urządzenia, a po zakończeniu umowy urządzenie zostało zwrócone, więc jakakolwiek gwarancja lub rękojmia nie ma tu sensu :)
   Tak czy owak, skoro gwarancja bankowa jest ważna do 4 marca, to trzymanie jej po tej dacie jest bezprzedmiotowe – i tak gwarant nie wypłaci z niej żadnych środków.

 37. Chcialabym zwrocic 30 % zabezpieczenia z tytulu gwarancji po 20 latach + 15 dni. Jak policzyć odsetki bankowe doliczane do kwoty zwrotu jesli w ciagu tych 20 lat co roku zmienialo sie oprocentowanie na tym koncie z zabezpieczeniem?

 38. Czyli trzebaby zorientowac sie jakie bylo oprocentowanie na rachunku w kazdym roku (czasami w jednym roku byla zmiana 2 krotna oprocentowania). I dokonac obliczen narastajaco tzn. np. Jesli 30% zabezpieczenie wynosilo 5.000 zl i na koniec roku 2017 naliczylo sie przykładowo 100 zl odsetek to juz w kolejnym roku trzeba będzie liczyc odsetki od kwoty 5.100 itd. az do dnia wyplaty. Czy sa jakies strony z przykładowymi kalkulatorami do wpisywania kwot? Bo jak tu policzyc oprocentowanie gdy zmienialo sie ono np. 2-3 razy w ciągu jednego roku?

 39. Czy zatem dobrze rozumiem, że jeżeli realizacja umowy rozpoczęła się np. 4.10.2018 i miała się zakończyć do 31.03.2019 oraz uwzględniała okresy 30 dni oraz 15 dni, to okresy obowiązywania gwarancji (36 m-cy) na gwarancji ubezpieczeniowej wyglądałyby następująco:
  – gwarancja należytego wykonania umowy: 4.10.2018-30.04.2019
  – gwarancja usunięcia wad i usterek: 1.05.2019-15.05.2022
  Będę wdzięczna za odpowiedź i z góry serdecznie dziękuję za pomoc.

  • W tym drugim przypadku – do 15 kwietnia 2022 (36 miesięcy od odbioru + 15 dni) . Ale dwa zastrzeżenia: że okres 36 miesięcy dotyczy rękojmi za wady, a nie gwarancji jakości (przed paru laty tylko rękojmia była objęta zabezpieczeniem) i przy założeniu, że odbiór nastąpił 31.03.2019 (mogło też być inaczej).

 40. Witam, czy w przypadku nie usunięcia wad i usterek w czasie gwarancji, inwestor ma prawo dochodzić roszczeń tylko do wysokości wpłaconej gwarancji czy też może dochodzić roszczeń poza tą gwarancją. Dziękuję

  • Kaucja gwarancyjna (zabezpieczenie należytego wykonania umowy) to tylko narzędzie do łatwiejszej egzekucji roszczeń. Wysokość roszczenia to zupełnie inna bajka i może być wyższa od kwoty kaucji. Choć i tu zdarzają się ograniczenia – chociażby jeśli w umowie będą za coś przewidziane kary bez możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, albo jeśli w umowie będzie przewidziany limit odpowiedzialności.

 41. Witam, Przedłużyliśmy aneksem do umowy wykonawcy okres wykonania inwestycji z 30 lipca do 30 sierpnia. Wykonawca posiadał zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji do dnia 30 sierpnia i nie przedłużył gwarancji zgodnie z terminami wykonania z aneksu do umowy. W takim wypadku jako zamawiający nie mamy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, czy jako zabezpieczenie możemy wymagać od wykonawcy oświadczenia iż należność za wykonaną robotę, (którą dopiero będziemy płacić po odbiorze roboty, odbioru jeszcze nie było) może być formą zabezpieczenia dla zamawiającego?

  • Trudno mi odpowiedzieć, za mało informacji, ale nie wydaje mi się to zgodne z ustawą. Ale jeśli w toku odbioru będą stwierdzone jakieś problemy skutkujące roszczeniami finansowymi, te konkretne roszczenia zapewne będą mogły być potrącone z wynagrodzenia – a jeśli podczas odbioru nie będzie problemów, i tak zabezpieczenie będzie zbędne.

 42. Dzień dobry. W październiku mamy zwrócić wykonawcy 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które znajduje się na oprocentowanym rachunku bankowym od dnia 05.08.2022roku. 30% wysokości zabezpieczenia ma pozostać jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Do kwoty zdeponowanej przez wykonawcę dopisywane są przez Bank miesięczne odsetki . Czy w związku z tym powinniśmy łącznie ,ze zwracaną kwotą 70% zabezpieczenia, zwrócić całą kwotę odsetek, naliczonych od pełniej kwoty, która była zdeponowana na naszym rachunku od 08.2022r., czy odsetki podzielić proporcjonalnie do kwoty zwrotu? Nie ponosimy żadnych kosztów z tytułu prowadzenia rachunku oraz przelewu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.